Vitamin

Gelir İdaresi Başkanlığı Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamını Genişletti

Hatırlanacağı üzere, Bakanlık (Gelir İdaresi Başkanlığı); 01/012020 tarihinden geçerli olmak üzere Vergi Dairesi Müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar hususunda (Yıllık gelir vergisi, zirai kazanç gelir vergisi, gelir vergisi stopajı (muhtasar), kurumlar vergisi, kurumlar vergisi stopajı, basit usulde ticari kazanç, gerçek usulde KDV, hasılat esaslı KDV (KDV4), gelir geçici

read more

Sermaye Artımı İndiriminden Yararlanan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Bilindiği üzere, 27/03/2015 tarih ve 6637 sayılı Kanun’un 8’inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde; – Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya

read more

KDV İndirimi ve Tapu Harçlarındaki İndirim Sona Eriyor

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl içersinde ABD’nin başta Çin olmak üzere dünyanın bir çok ülkesi ile girdiği ticaret savaşlarının etkisi, rahip krizi ile birleşerek, Ülkemiz üzerinde iktisaden izah edilemeyen şekilde gerçekleşen kur atakları ile zirve yapmıştı. O dönemde bu çatışmanın ne zaman ne şekilde son bulacağı belli olmadığı için Hükümet tarafından bir dizi ekonomik tedbirler alınmış,

read more

Ücretlinin Yıl İçerisinde Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Elde Edilmesi Sorunu

Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. Maddesinde gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tâbi olduğu belirtilmiş ve gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olarak tanımlanmış, Kanunun 2. Maddesinde ise gelir vergisine tabi kazanç unsurları arasında “ücretler” de sayılmıştır. Aynı Kanun’un 61. maddesinde ücretin tarifi yapılmış, 63.

read more

Ödeme Emri Tebliğine Karşı Yapılabilecek İşlemler

Bilindiği üzere (İl Özel İdareleri ve Belediyeler dahil) Devlete ait olan her türlü vergi, resim, harç ve cezalar ile bunlara ilişkin zam ve faizler 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilir. Her ne sebeple olursa olsun takibe maruz kalmış (gerçek veya tüzel kişi) mükelleflerin takip dolayısıyla usulüne uygun şekilde yapılmış

read more

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Hesaplanan Kurumlar Vergisinden Mahsup Edildikten Sonra Kalan Ödenen Geçici Vergi Kaynaklı İade Alacağının Mahsup Sıralaması Hakkında

Geçici verginin sosyal güvenlik kurumuna olan borca mahsup edilip edilmeyeceğine ilişkin  T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı (Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü) tarafından, Geçici verginin sosyal güvenlik kurumuna olan borca mahsup edilip edilmeyeceğine ilişkin verilen 09.07.2019 tarih ve 49327596-125.32[KVK.2019.ÖZ.33]-E.125694 sayılı Özelge aşağıdaki gibidir; “İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2018 yılı kurum geçici vergi ödemelerinizi KDV

read more

İkinci El Ticari Araç Alım Satımında Uygulanacak KDV Oranı Hakkında

Geçtiğimiz yıl yaşanan kur atakları karşısında alınan ekonomik tedbirler kapsamında ticari araçların teslimindeki %18 KDV oranı  %1’e indirilmiş ve bu indirim önce 31/03/2019 tarihine kadar uzatılmış akabinde 21 Mart 2019 tarlihli Resmi Gazetede yayımlanan 843 sayılı Karar ile de bu tarih 30 Haziran 2019 olarak yeniden revize edilmişti. Dolayısıyla 31.06.2019 tarihine kadar ticari araç alım

read more

KDV İadesini Süresinde Talep Etmeyi Unutmayın

Genek kural olarak Mali İdare, hakkında vergi incelemesine başlanıldığını mükellefe yazılı olarak bildirmek ve bu tarihten itibaren; iade incelemelerini 3 ay içerisinde, belirli konu yada konularla sınırlı incelemeleri 6 ay içerisinde, konu sınırlaması olmaksızın her türlü iş ve işlemlerin kontrol edilebildiği tam incelemeleri ise 12 ay içerisinde tamamlatmak zorundadır. Bununla birlikte mükellefler de iade taleplerini,

read more

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı

09.05.2019 tarih ve 30769 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yargıtay kararında, “4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince derhal fesihlerde işçiden savunma alınması gerekip gerekmediği konusunda verilen farklı kararlar nedeniyle içtihatların birleştirilmesi gerektiği sonucuna varıldığı belirtilerek özetle; işçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek altı haftayı aşması,

read more

İNDİRİMLİ ORAN KDV İADESİNE İLİŞKİN

İNDİRİMLİ ORAN KDV İADESİNE İLİŞKİN; Katma Değer Vergisi Kanununun; – 29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisini indirebilecekleri, – 29/2 nci maddesinde ise bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi

read more