Vitamin

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Uygulaması

Vergisel yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiren ticari ve zirai kazanç ile serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin ödüllendirilmesi bağlamında, bu mükelleflerin; Gelir vergisi ve kurumlar vergisinden %5 oranında vergi indirimi getirilmiştir. (Mükerrer Md. 121)   a-Yararlanabilecek Mükellefler: – Vergi indirimi uygulamasından yalnızca, ticari, zirai, serbest meslek kazancı elde eden

read more

Taşınmazların Kısmi Bölünme İle İşletmeden Vergisiz Çıkarılması İçin Son 2 Ay

Kurumlar vergisi kanunu 19. Maddede yer alan düzenlemeye göre işletme aktifinde yer alan taşınmaz, iştirak hisseleri ile üretim ve hizmet işletmelerinin işletme aktifinden kısmi bölünme ile yeni kurulan ya da var olan bir işletmeye defter değeri ile aktarılması halinde herhangi bir vergi ( kv, kdv, tapu harcı) ödenmeyecektir. Ancak 01.01.2024 tarihinden itibaren bu hak sınırlandırılmış

read more

Enflasyon Düzeltmesinde Düzeltmeye Esas Tutar

Enflasyon düzeltmesinde düzeltmeye esas tutar olarak; Parasal olmayan kıymetini düzeltmeye esas tarihi itibari ile sahip olduğu değeri, VUK’ un mükerrer 298-A maddesine göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulan en son bilançoda yer alan parasal olmayan kıymetler için, söz konusu bilançoda yer alan düzeltilmiş değerler, En Erken 1.01.2005 başlangıç tarihi dikkate alınacaktır. VUK’ un geçici 31, geçici

read more

Reel Olmayan Finansman Maliyeti (ROFM)

En basit tabiriyle fiyatın 100.000TL olan bir araç satın alındı. Bu satın alma işlemi için kredi çekildi ve 50.000-TL finansman maliyeti aracın maliyetine eklendi. 100.000TL tutarındaki araç 150.000TL olarak kabul edip enflasyon düzeltmesi yapılırsa yanlış olur, çünkü aracın reel fiyatı 100.000TL’dir. 50.000TL reel olmayan bir finansman gideridir ve bunun ayrıştırılması gerekir. Aracın sadece reel maliyet

read more

Enflasyon Düzeltmesinin Etkileri

Parasal kıymetler enflasyonun düzeltmesine tabi tutulmuyor, çünkü bu kıymetlerin değerinin tarihi itibarıyla o dönemdeki satın alma gücü yansıtılıyor ve enflasyonun etkisi zaten bu kıymetler üzerinde gösteriliyor.  Bununla birlikte, parasal olmayan kıymetler, satın alma gücünü yansıtan değerlere sahip değildirler. Bu nedenle enflasyonun olumsuz etkilerinden arındırmak için enflasyon düzeltmesine tabi tutulurlar. Enflasyon düzeltmesi, parasal olmayan değeri düzeltilen

read more

Faaliyetleri KDV’den İstisna Olan Mükellefler Alımlarına Yönelik Düzenlenmesi Gereken İade Faturalarında KDV’yi Ayrıca Göstermemeli, Faturayı KDV Dâhil Tutar Üzerinden Düzenlemelidirler

Faaliyetleri KDV’ye tabi olmayan veya KDV’den istisna olan mükellefler, mal veya hizmet alımlarında KDV’yi gider veya maliyet olarak kayıtlarına alır. Ancak bu tür alımlarla ilgili iade, iptal veya fiyat farkı gibi işlemler sonucunda KDV’nin iade faturasında gösterilip gösterilmeyeceği, gösterilmemesi halinde satıcının KDV indiriminin nasıl yapılacağına ilişkin tereddütler yaşanmaktadır. KDV Genel Uygulama Tebliğine göre; * Sadece

read more

2023 Enflasyon Düzeltmesi Yapılırken Silinecek Bazı Fonların Ortaklara Vergisiz Dağıtılması Mümkündür

Enflasyon düzeltmesi; işletmelerin, enflasyon durumunu mali tablolarında göstermek ve haklarının değişmesine karşı koruma sağlamak amacıyla düzeltme katsayısı ile, ilgili değerlerin enflasyonun etkisine karşı güncellemesidir. Enflasyon iyileştirmesi işlemi sadece bilanço üzerinde, parasal olmayan aktif ve pasif kalemleri içerir. Gelir tablosu ve diğer mali tablo kalemleri enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz. 2023 enflasyon düzeltmesi kapsamında aşağıdaki öz sermaye

read more

İthal Makine Ve Teçhizat Listesinde Yer Alan Makinelerin İthal Edilmek Yerine Firmanın Kendi Bünyesinde İmali Durumunda Yapılan Harcamalar Yatırım Harcaması Olarak Dikkate Alınabilir

Şirketin yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal makine ve teçhizat listesinde bulunan yatırım ekipmanlarının şirket bünyesinde imal edilmesi ve aktifleştirilmesi durumunda söz konusu yatırım ekipmanlarının imaline ilişkin harcamaların yatırım harcaması olarak yatırıma katkı tutarı hesabına dahil edilebilmektedir. Bakanlıkça onaylı ithal makine ve teçhizat listesinde yer aldığı hali ile kendi bünyenizde imal etmeyi planladığınız makineleri yapacağınız başvuru

read more

Yurt Dışından Mal Alınıp Yine Yurt Dışına Satışı Faaliyeti Sırasında Oluşan Finansman Giderleri Kısıtlamasına Tabidir

Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirketin yurt dışından mal alıp yine yurt dışına satışı faaliyeti sırasında oluşan finansman giderleri, yabancı kaynakların öz kaynakları aşan kısmına ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’luk kısmının kazancınızın tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

read more

Kargo faaliyetinde kullanılan araçlara ilişkin gider ve amortismanlar gider kısıtlaması uygulamasına tabi midir?

Kargo faaliyetinde kullanılan araçlara ilişkin gider ve amortismanlar için gider kısıtlaması uygulaması bulunmaktadır. Bu kısıtlama, kullanılan aracın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 87.03 pozisyonunda tanımlanan binek otomobiller kapsamına girmeyen motorlu taşıtlar olup olmadığına göre değişmektedir. Eğer kargo taşımacılığında kullanılan araçlar, 87.03 pozisyonunda tanımlanan binek otomobiller kapsamına girmiyorsa, o zaman bu araçların giderleri ve amortismanları, kurum kazancının

read more