Tam Tasdik Hizmeti

3568 Sayılı Kanun ve 18 Seri Numaralı SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik işlemleri (tam tasdik) açıklanmıştır. Buna göre, Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir ve beyannameleri dahil) vermek durumunda bulunan mükellefler, söz konusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini diledikleri takdirde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler.

Bu Tebliğ hükümlerine göre, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren mükelleflerin, beyannamelerini ayrıca serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tasdik işlemi; yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili bölümleri ile mali tablolar ve bildirimlerin uygun kısımları, yeminli mali müşavirlerce imzalanıp mühürlenmek ve tasdik raporu düzenlenmek suretiyle yerine getirilir.
Yeminli mali müşavirlerin yapacağı beyanname tasdikinin amacı, Vergi Denetim Kurulu incelemelerinde olduğu gibi, ödenmesi gereken gelir ya da kurumlar vergisinin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Bu nedenle, yeminli mali müşavir, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgelerden yararlanmak ve her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadır.

Tam tasdik kapsamında, alım yapılan firmalar nezdinde karşıt incelemeler, yeniden değerleme, amortisman tutarları, indirimli gelir ve kurumlar vergisi, her türlü istisna ve muafiyet tutarları ve benzeri işlemlerin vergi mevzuatı çerçevesinde doğru olarak tespit edilmesi, aktif ve pasif kıymetlerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak değerlemelerinin yapılması, kaydi envanterin ve randıman incelemelerinin yapılması yeminli mali müşavirlerin sorumluluğundadır.

Müşteri firmaların yeminli mali müşavirleri tarafından tam tasdik kapsamındaki firmaya yapılacak karşı incelemelerde yaptırılacak tam tasdik nedeniyle bilgi verme yazıları verilerek incelemede firma açısından kolaylık sağlanır.
İade doğuran işlemler nedeniyle katma değer vergisi iade talebi olan firmalardan tam tasdik kapsamında olanlar, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen üst limitlere tabi olmaksızın YMM raporu ile kdv iadesi almaya hak kazanmaktadır.

Son yıllarda Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yapılan risk analizleri çalışmalarına göre vergi incelemelerine tabi olacak mükellefler belirlenmektedir. Denetim, vergi hesaplamaları ve raporlama süreçlerinden oluşan tam tasdik hizmeti kapsamında, yanlış vergi uygulamalarının önceden tespiti ve düzeltilmesi, vergi yükünün asgari düzeyle kalmasını sağlayan teşvik, istisna ve avantajların uygulanması, yeni vergi uygulamalarının detaylarıyla anlatılması gibi vergi danışmanlığı hizmetleri de ek olarak sunulmaktadır.
Şirketimiz, tecrübeli ekibiyle 10 yılı aşkın süredir tam tasdik hizmeti sunmaya devam etmektedir.