Vitamin

Şirketlerin Kendi Hisselerini Almaları Durumunda Tevkifat Oranı Uygulaması

Mükelleflerin 17 Kasım 2020 tarihinden önce iktisap ettikleri kendi hisse senetleri ve ortaklık payları için herhangi bir vergiye tabi işlem yapılmayacaktır. Şirketlerin 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren iktisap ettikleri kendi hisse senetleri ile ortaklık payları için % 15 vergi kesintisi uygulaması getirilmiştir ancak 14 Şubat 2023 tarihinde yapılan bir düzenleme ile tevkifat oranı % 0 olarak

read more

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kurum Kazançlarına İndirimli Kurumlar Vergisinin Uygulanma Dönemi

Mükellef Kurum IV. geçici vergi dönemi içerisinde yatırım teşvik belgesi aldı ise, ilk üç geçici vergi dönemine isabet eden geçici vergi matrah kısmına indirimli kurumlar vergisi uygulayamaz. Sadece IV. döneme isabet eden geçici vergi matrahına indirimli kurumlar vergisi uygulayabilir.  Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara yatırıma fiilen başladıkları geçici vergi döneminden itibaren kümülatif kazanç

read more

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kurum Kazançlarına İndirimli Kurumlar Vergisinin Uygulanma Dönemi

Mükellef Kurum IV. geçici vergi dönemi içerisinde yatırım teşvik belgesi aldı ise, ilk üç geçici vergi dönemine isabet eden geçici vergi matrah kısmına indirimli kurumlar vergisi uygulayamaz. Sadece IV. döneme isabet eden geçici vergi matrahına indirimli kurumlar vergisi uygulayabilir.  Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara yatırıma fiilen başladıkları geçici vergi döneminden itibaren kümülatif kazanç

read more

Finansal kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere yapılan ödemelerde GVK md. 40/1’e göre aylık kiralama gider kısıtlaması yoktur.

311 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde binek otomobillere ait gider kısıtlaması yer almaktadır. Ancak finansal kiralama normal kiralamadan farklı bir sözleşme türü olup, kısıtlama sadece normal kira sözleşmeleri kapsamında ödenen kira tutarlarına ilişkindir. Finansal kiralama yoluyla işletme aktifine alınmış binek otomobiller için ödemelerin anapara ve faiz ödemesi olarak ayrıştırılarak, faiz gideri ilk yıl “Haklar”

read more

Ek Vergiye İlişkin Borçların Diğer Vergilerden Kaynaklı İade Alacaklarından Mahsubu Mümkündür

Kurumlar vergisi mükelleflerince 2022 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterilen indirim, istisna ve indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 veya %5 oranında ek vergi hesaplanmıştır. Bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenlemeye istinaden tahakkuk eden

read more

AMORİSMANLARLA İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

1- Sabit kıymetin ilk iktisabında bulunmayan özelliklerin kazandırılması veya geliştirilmesi için yapılan harcamalar, ana sabit kıymetin kalan itfa ömrü boyunca amortismana tabi tutulur. Aktifte bulunan iktisadi kıymetin ilk iktisabı sırasında bulunmayan özelliklerin kazandırılması veya ilk iktisap sırasında bulunan özelliklerin geliştirilmesi için yapılan giderler değer artıran giderler olarak sayılmakta ve maliyete eklenen bu giderlerin amortisman süreleri de

read more

Yer Altı Maden İşletmelerinde Çalışan Personel Ücretlerinde İstisna

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinde, “Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri” gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Yer altında çalışılan zamanların tespiti önem arz etmektedir. Geçerliliği kalmayan 105 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, istisnanın uygulanması bakımından bir günün birkaç saatinde

read more

Reklam Hizmetleri İle Baskı Basım Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümünde, belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen her türlü baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından 7/10 oranında (01.3.2021 tarihine kadar 5/10) kdv tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir. Belirlenmiş alıcılar, tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde aşağıdaki şekilde sayılmıştır. – 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve

read more

İşletme Döneminde Yatırımlardan Elde Edilen Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

     Giriş Bir önceki yazımızda “yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulaması” ile ilgili imalat sanayiine yönelik yapılan son değişiklikleri de kapsayan çalışmamız yayımlandı. Bu yazımızda yatırımın tamamlanıp işletme dönemine geçilmesiyle birlikte yatırımdan elde edilen kazancın tespit edilmesi ve indirimli kurumlar vergisinin nasıl uygulanacağına yönelik ilgili kanun, tebliğ ve çeşitli tarihlerde

read more

İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM DÖNEMİNDE DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI

Kapsam 5520 sayılı kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına 6322 sayılı Kanunla eklenen (c) bendi hükmüyle, mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına, indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yatırıma katkı tutarının kısmen kullandırılması mümkün hale gelmiştir. Yatırım Dönemi Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması açısından “yatırım

read more