Vitamin

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Makine İçin Sonradan Alınan Kurulum Ve Programlama Hizmetinin KDV Yönünden İstisna Durumu

Yatırım teşvik belgesinde ya da eki listelerde açıkça yazan bir makinenin bütün halinde temini teknik olarak mümkün olmadığında yatırım mahallinde kurulumu, montajı gerçekleştirilen makine-teçhizat istisna kapsamındadır. Makinenin temin edildiği mükellef tarafından yatırım mahallindeki kurulum ve montaj işleri, faturada ayrıca belirtilmediği, teslimden ayrı olarak fiyatlandırılmadığı sürece hizmet olarak değerlendirilir istisna dışında tutulmaz, istisna kurulum ve montaj

read more

İKİNCİ EL TAŞINMAZ SATIŞLARINDAKİ “KDV ÖZEL MATRAH UYGULAMASI”

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belgesine sahip olan ve taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerin KDV mükellefi olmayanlardan veya KDV istisnası kapsamında KDV ödemeksizin satın alarak vasfında esaslı değişiklik yapmaksızın sattıkları ikinci el gayrimenkullerde KDV, satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark üzerinden hesaplanıyor.  (KDVK. Mad. 23/f, 19 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına

read more

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gözden Kaçabilecek (Geçici emlak vergisi ve imar harçları)İstisna Ve Muafiyetler

Belediyelerce resen dikkate alınmayan muafiyet ve istisnalardan yararlanabilmek için mükelleflerin ilgili belediyeden talepte bulunması gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan harcamalara yönelik istisna ve muafiyetlerden olan geçici emlak vergisi muafiyeti ile imar ile ilgili harçlara (bina inşaat harcı, yapı kullanma izin harcı vs.) ilişkin istisna mükelleflerin dikkatinden kaçabilmektedir. Resen dikkate alınmadığından hak kaybına uğranmaması için

read more

Şirketlerin Kendi Hisselerini Almaları Durumunda Tevkifat Oranı Uygulaması

Mükelleflerin 17 Kasım 2020 tarihinden önce iktisap ettikleri kendi hisse senetleri ve ortaklık payları için herhangi bir vergiye tabi işlem yapılmayacaktır. Şirketlerin 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren iktisap ettikleri kendi hisse senetleri ile ortaklık payları için % 15 vergi kesintisi uygulaması getirilmiştir ancak 14 Şubat 2023 tarihinde yapılan bir düzenleme ile tevkifat oranı % 0 olarak

read more

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kurum Kazançlarına İndirimli Kurumlar Vergisinin Uygulanma Dönemi

Mükellef Kurum IV. geçici vergi dönemi içerisinde yatırım teşvik belgesi aldı ise, ilk üç geçici vergi dönemine isabet eden geçici vergi matrah kısmına indirimli kurumlar vergisi uygulayamaz. Sadece IV. döneme isabet eden geçici vergi matrahına indirimli kurumlar vergisi uygulayabilir.  Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara yatırıma fiilen başladıkları geçici vergi döneminden itibaren kümülatif kazanç

read more

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kurum Kazançlarına İndirimli Kurumlar Vergisinin Uygulanma Dönemi

Mükellef Kurum IV. geçici vergi dönemi içerisinde yatırım teşvik belgesi aldı ise, ilk üç geçici vergi dönemine isabet eden geçici vergi matrah kısmına indirimli kurumlar vergisi uygulayamaz. Sadece IV. döneme isabet eden geçici vergi matrahına indirimli kurumlar vergisi uygulayabilir.  Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara yatırıma fiilen başladıkları geçici vergi döneminden itibaren kümülatif kazanç

read more

Finansal kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere yapılan ödemelerde GVK md. 40/1’e göre aylık kiralama gider kısıtlaması yoktur.

311 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde binek otomobillere ait gider kısıtlaması yer almaktadır. Ancak finansal kiralama normal kiralamadan farklı bir sözleşme türü olup, kısıtlama sadece normal kira sözleşmeleri kapsamında ödenen kira tutarlarına ilişkindir. Finansal kiralama yoluyla işletme aktifine alınmış binek otomobiller için ödemelerin anapara ve faiz ödemesi olarak ayrıştırılarak, faiz gideri ilk yıl “Haklar”

read more

Ek Vergiye İlişkin Borçların Diğer Vergilerden Kaynaklı İade Alacaklarından Mahsubu Mümkündür

Kurumlar vergisi mükelleflerince 2022 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterilen indirim, istisna ve indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 veya %5 oranında ek vergi hesaplanmıştır. Bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenlemeye istinaden tahakkuk eden

read more

AMORİSMANLARLA İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

1- Sabit kıymetin ilk iktisabında bulunmayan özelliklerin kazandırılması veya geliştirilmesi için yapılan harcamalar, ana sabit kıymetin kalan itfa ömrü boyunca amortismana tabi tutulur. Aktifte bulunan iktisadi kıymetin ilk iktisabı sırasında bulunmayan özelliklerin kazandırılması veya ilk iktisap sırasında bulunan özelliklerin geliştirilmesi için yapılan giderler değer artıran giderler olarak sayılmakta ve maliyete eklenen bu giderlerin amortisman süreleri de

read more

Yer Altı Maden İşletmelerinde Çalışan Personel Ücretlerinde İstisna

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinde, “Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri” gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Yer altında çalışılan zamanların tespiti önem arz etmektedir. Geçerliliği kalmayan 105 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, istisnanın uygulanması bakımından bir günün birkaç saatinde

read more