Vitamin

KDV İadesi Talep Etmeyi Unutmayın

1 OCAK 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK KDV İADE TALEP SÜRELERİ 5 YILDAN 2 YILA DÜŞTÜ   15 Şubat 2019 gün ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca  yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23)’ün 13 ncü maddesiyle ile aynı Tebliğin (IV/A) bölümünün sonuna

read more

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan % 5 İndirimin Mahsubu İçin Son Tarih

Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121’inci maddesiyle, vergiye uyumlu mükelleflere 1 milyon TL’den fazla olmamak üzere, hesaplanan verginin % 5 vergi indirimi olarak indirilmektedir. Bununla ilgili şartlar özet olarak şu şekilde sıralanabilir. Beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yıla ait vergi beyannamelerinin süresinde verilmiş ve ödenmiş olması, (250 TL’ye kadar eksik ödemeler dikkate alınmaz) Bu

read more

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Kesilen Vergiler ile Ödenen Geçici Vergilerin Kurumlar Vergisinden Mahsup Sıralaması

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32, 33 ve 34’üncü maddelerinde, ödenen geçici vergi ile yurt içinde ve yurt içinde kesinti yoluyla ödenen vergilerin kurumlar vergisinden mahsup edilebileceği, 252 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ve 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde,  kesinti yoluyla ödenen vergiler ile geçici verginin nasıl mahsup edileceği açıklanmıştır. Buna göre, hesaplanan kurumlar

read more

Örtülü Sermaye Sayılan İşlemlerde, Kur Farkı Gelirleri Üzerinden Vergi Ödemek Zorunda Değilsiniz!

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesinde; “Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır” hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 11’inci maddesinde örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz,

read more

KDV İADE İŞLEMLERİNDE VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN YAPILAN YOKLAMA

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 127. maddesinde yoklamadan maksadın; mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek olduğu açıklanmıştır.   KDV İadelerinde Yoklama İşlemlerine ilişkin bilgilere 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Yoklama ve Değerlendirme” başlıklı IV/D.7 bölümünde yer verilmiştir. İlk defa iade talebinde bulunan mükellefler ile

read more

2019 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL)

Sıra         Kanun    Ceza                                                   Fiil No          Maddesi  Maddesi 1             3             98           İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 26.027,00 TL             İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı. 2             5             99/1-a     İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 219,00 TL             Bu durumdaki her işçi için 3             7             99/1-b     Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı

read more

Kümülatif Gelir Vergisinin Taşınması Hakkında

Kısa Dönem Askerlik gibi nedenlerle aynı yıl içinde aynı işyerinden çıkarak, tekrar aynı işyerine işe girmesi durumunda kalan gelir vergisinden devam edilir. Emekli olup, tekrar aynı işyerinde çalışanlar içinde mevcut gelir vergisinden devam edilecektir. Bu durumda sıfırlanma olmayacaktır. Bir diğer uygulama da aynı işverene ait başka şubelere nakil esnasında çalışanın ücreti eski vergi matrahından devam

read more

Kıdem Tazminatı Fonunun Kurulması Tasarısı Hakkında Bilgilendirme

1475 sayılı İş Kanunu kıdem tazminatını düzenleyen mülga 14. Maddesi yürürlükteki 4857 sayılı iş Kanununun Geçici 6. maddesiyle Kıdem Tazminatı Fonu kuruluna kadar yürürlükte bırakmıştır. Söz konusu Geçici 6. maddeye göre; “Kıdem Tazminatı için bir Kıdem Tazminatı Fonu kurulur. Kıdem Tazminatı Fonu’na ilişkin kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu’nun

read more

Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirim Uygulamasında 2018 Yılına İlişkin Olarak Dikkate Alınacak Faiz Oranı Hakkında

27/03/2015 Tarih ve 6637 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10. maddesine eklenen (ı) bendi ile sermaye şirketlerine nakit sermaye artırımı yapmaları durumunda teşvik getirilmiştir. Akabinde buna ilişkin yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile Ana Tebliğ’de yapılan değişiklikle bahis konusu indirimin kapsamı, indirim uygulanmasında dikkate alınacak hususlar

read more

İşletme Hakkı Devri Sözleşmeleri Kapsamda Gerçekleştirilen Sabit Kıymet Yatırımlarının İtfasındaki Tereddütümüz Hakkında

İşletme Hakkı Devri Sözleşmeleri Kapsamda Gerçekleştirilen Sabit Kıymet Yatırımlarının İtfasındaki Tereddütümüz Hakkında 30/01/2019   Amortisman konusu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 313’üncü ve müteakip maddelerinde düzenlenmiş olup, 313’üncü maddenin ilk fıkrasına göre; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269’uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet,

read more