Vitamin

İnternet Üzerinden Alınan Ürünlere Ait Faturada T.C. Kimlik Numarası Ve Vergi Kimlik Numarası Bulunmaması Durumunda Yüklenilen KDV’nin İndirim Konusu

İnternet üzerinden mal alımlarına ilişkin düzenlenen faturaların, T.C. kimlik numarası bilgisine yer verilmek suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bilginin eksik olduğu faturalar vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır. Ancak, bu durum, düzenlenmemiş sayılan faturanın gerçek bir işleme dayanmadığı, işlemi doğru bir şekilde yansıtması koşuluyla faturada yazılı işlemin gerçekleşmediği anlamına gelmeyeceği gibi, faturaya konu işlemin tevsikinde kullanılmasına

read more

HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ (HİS) SERTİFİKASI

His sertifikası; Mali tabloları nazara alındığında Büyük Mükellef olarak adlandırılan, vergisel yükümlülüklerini zamanında ve düzenli olarak yerine getiren, Özel Esaslar Sisteminde bulunmayan mükelleflerin, KDV iade taleplerini hızlı bir şekilde sonuçlandıran uygulamanın sertifikasıdır. Bu sertifikaya sahip olan mükellefler KDV iadelerini teminat, Vergi İnceleme Raporu ve YMM Raporu aranmaksızın hızlı bir şekilde elde edebileceklerdir. Kimler HİS Sertifikası

read more

KDV İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması

Kdv İade hakkı bulunan mükellefler iadeye konu işlem dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya mahsuben iade almak yerine indirim yoluyla bu haklarını kullanabilmektedirler. Haklarını indirim yoluyla kullanan mükelleflerin, iade için istenenler belgeler dışında iade hakkı doğuran işlemi tevsik eden belgeleri de beyannamelerine eklemeleri gerekmektedir. Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle iadesini talep ettikleri tutarın bir kısmının

read more

Kooperatiflerin Yabancı Uyruklu Üyelerine Konut Satışında KDV Kanunu 13/i Maddesi Kapsamında İstisna Uygulaması

Kooperatifler tarafından konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların yabancı uyruklu üyelerine ilk tesliminin vergisel açıdan değerlendirilmesidir. Kooperatifin konut satışı yaptığı yabancı uyruklu kişiler konut bedelini yurt dışından döviz olarak bir yakınına gönderilebilmekte ve konut bedeli aracı kişi tarafından Kooperatifin banka hesabına TL olarak aktarılabilmektedir. Söz konusu transfer işlemlerinin ve bu transferlerin teslime konu

read more

Türkiye’ de İkamet Eden Ve KDV Mükellefiyeti Bulunmayan Kişiden Alınan Yurt Dışı Aracılık Hizmetinin Vergilendirilmesi

Şirketler yurt dışı satışlarını arttırmak için zaman zaman komisyoncu ya da aracılarla çalışmaktadır. Türkiye’de yerleşik ve vergi mükellefiyeti bulunmayan kişiden alınan yurt dışında müşteri bulma hizmetine ilişkin komisyon bedeli ödenirken katma değer vergisi (KDV) veya gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususları nasıl değerlendirilmelidir? Hizmetin alınacağı kişi, söz konusu faaliyeti kazanç sağlama amacıyla ve devamlılık arz

read more

Örtülü Sermayede Döviz Borçları- Öz Sermaye Kıyaslaması

Örtülü Sermaye, şirket ortaklarından ya da ilişkili kişi ve kurumlardan sağlanan, sürekli olarak işletmede kullanılarak sermaye işlevi gören borçlardır. Bu borçların hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Yazımızda örtülü sermaye olarak değerlendirilen döviz cinsinden olan borçların, öz sermayesinin üç katını aşan

read more

İndirimli Teminat Uygulama Sistemi Sertifikası (İTUS)

Mükellefler KDV kanunu çerçevesinde belli tutarların üzerindeki iade alacaklarını YMM Raporu veya Vergi İnceleme Raporu tamamlanmadan evvel teminat göstererek elde edebilmektedirler. Mevzuatımızda Normal teminat, İndirimli Teminat (%4 veya %8 olarak belirlenen) ve Yükseltilmiş teminat olmak üzere üç çeşit teminat uygulaması vardır. Yapılan yeni düzenleme ile indirimli teminat uygulamasından faydalanacak olan mükelleflere sertifika alma zorunluluğu getirilmiş olup

read more

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İşlerde Damga Vergisi Uygulaması

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak; Yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar, Münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, Belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, Taahhütnameler, Teminatlar ve bu

read more

KDV Oran Değişikliğinin Yürürlük tarihinden Önce yapılmış işlemler için Değişiklik sonrası gerçekleşen Vade Farkı, Kur Farkı ve Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi durumlarında Hangi KDV Oranı Uygulanmalıdır?

Katma değer vergisi oranları %8’den 10’a, %18’den 20’ye artırıldı. 10.07.2023 tarihi itibari ile yeni KDV oranları yürürlüğe girmiştir. 10.7.2023 tarihinden ÖNCE gerçekleştirilen mal teslimi ve hizmet işlemlerine ilişkin 10.7.2023 tarihinden SONRA gerçekleşen; Vade Farkı, Kur Farkı ve Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi durumlarında İlk teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması

read more