Vitamin

Türkiye’ de İkamet Eden Ve KDV Mükellefiyeti Bulunmayan Kişiden Alınan Yurt Dışı Aracılık Hizmetinin Vergilendirilmesi

Şirketler yurt dışı satışlarını arttırmak için zaman zaman komisyoncu ya da aracılarla çalışmaktadır. Türkiye’de yerleşik ve vergi mükellefiyeti bulunmayan kişiden alınan yurt dışında müşteri bulma hizmetine ilişkin komisyon bedeli ödenirken katma değer vergisi (KDV) veya gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususları nasıl değerlendirilmelidir? Hizmetin alınacağı kişi, söz konusu faaliyeti kazanç sağlama amacıyla ve devamlılık arz

read more

Örtülü Sermayede Döviz Borçları- Öz Sermaye Kıyaslaması

Örtülü Sermaye, şirket ortaklarından ya da ilişkili kişi ve kurumlardan sağlanan, sürekli olarak işletmede kullanılarak sermaye işlevi gören borçlardır. Bu borçların hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Yazımızda örtülü sermaye olarak değerlendirilen döviz cinsinden olan borçların, öz sermayesinin üç katını aşan

read more

İndirimli Teminat Uygulama Sistemi Sertifikası (İTUS)

Mükellefler KDV kanunu çerçevesinde belli tutarların üzerindeki iade alacaklarını YMM Raporu veya Vergi İnceleme Raporu tamamlanmadan evvel teminat göstererek elde edebilmektedirler. Mevzuatımızda Normal teminat, İndirimli Teminat (%4 veya %8 olarak belirlenen) ve Yükseltilmiş teminat olmak üzere üç çeşit teminat uygulaması vardır. Yapılan yeni düzenleme ile indirimli teminat uygulamasından faydalanacak olan mükelleflere sertifika alma zorunluluğu getirilmiş olup

read more

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İşlerde Damga Vergisi Uygulaması

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak; Yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar, Münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, Belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, Taahhütnameler, Teminatlar ve bu

read more

KDV Oran Değişikliğinin Yürürlük tarihinden Önce yapılmış işlemler için Değişiklik sonrası gerçekleşen Vade Farkı, Kur Farkı ve Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi durumlarında Hangi KDV Oranı Uygulanmalıdır?

Katma değer vergisi oranları %8’den 10’a, %18’den 20’ye artırıldı. 10.07.2023 tarihi itibari ile yeni KDV oranları yürürlüğe girmiştir. 10.7.2023 tarihinden ÖNCE gerçekleştirilen mal teslimi ve hizmet işlemlerine ilişkin 10.7.2023 tarihinden SONRA gerçekleşen; Vade Farkı, Kur Farkı ve Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi durumlarında İlk teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması

read more

Yatırım Teşvik Belgesine Ekli Listelerde Yer Alan Makine Teçhizatlar İçin Katma Değer Vergisi Ve Damga Vergisi İstisnası

KDV Kanununun 13/d maddesi kapsamında istisna hükümlerinden faydalanabilmek için makine ve teçhizatın Yatırım teşvik belgesinde ya da Yatırım Teşvik Belgesi vermeye yetkili makamlarca onaylanan Yatırım teşvik belgesi ekli listelerde yer alması gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarı, belgenin düzenlendiği tarihteki öngörüleri ifade etmektedir, yatırımın ilerleyen aşamalarında makina ve teçhizat listelerinde yapılan değişiklikler nedeniyle

read more

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Makine İçin Sonradan Alınan Kurulum Ve Programlama Hizmetinin KDV Yönünden İstisna Durumu

Yatırım teşvik belgesinde ya da eki listelerde açıkça yazan bir makinenin bütün halinde temini teknik olarak mümkün olmadığında yatırım mahallinde kurulumu, montajı gerçekleştirilen makine-teçhizat istisna kapsamındadır. Makinenin temin edildiği mükellef tarafından yatırım mahallindeki kurulum ve montaj işleri, faturada ayrıca belirtilmediği, teslimden ayrı olarak fiyatlandırılmadığı sürece hizmet olarak değerlendirilir istisna dışında tutulmaz, istisna kurulum ve montaj

read more

İKİNCİ EL TAŞINMAZ SATIŞLARINDAKİ “KDV ÖZEL MATRAH UYGULAMASI”

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belgesine sahip olan ve taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerin KDV mükellefi olmayanlardan veya KDV istisnası kapsamında KDV ödemeksizin satın alarak vasfında esaslı değişiklik yapmaksızın sattıkları ikinci el gayrimenkullerde KDV, satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark üzerinden hesaplanıyor.  (KDVK. Mad. 23/f, 19 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına

read more

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gözden Kaçabilecek (Geçici emlak vergisi ve imar harçları)İstisna Ve Muafiyetler

Belediyelerce resen dikkate alınmayan muafiyet ve istisnalardan yararlanabilmek için mükelleflerin ilgili belediyeden talepte bulunması gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan harcamalara yönelik istisna ve muafiyetlerden olan geçici emlak vergisi muafiyeti ile imar ile ilgili harçlara (bina inşaat harcı, yapı kullanma izin harcı vs.) ilişkin istisna mükelleflerin dikkatinden kaçabilmektedir. Resen dikkate alınmadığından hak kaybına uğranmaması için

read more