Blog

Bülten: 2021/43 Akaryakıt ve LPG Tesliminde Fatura Düzenleme Süresi ve Akaryakıt, LPG, Tütün ve Alkollü İçkilerde Teminat Uygulamasına İlişkin 531 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

02.09.2021 tarih ve 31586 sayılı Resmi Gazete’de 29.04.2021 tarihli ve 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1’inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 231’inci maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 231’inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereğince fatura, malın teslimi veya hizmetin

read more

Bülten: 2021/42 Binaların 2022 Yılı için Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel Yayımlandı

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değerlerin Tespiti, İlanı ve Kesinleşmesi” başlıklı mükerrer 49/a maddesinde “Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıkları 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 29’uncu maddesi hükmü ile aynı Kanunun 31’inci maddesi uyarınca hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan dört ay

read more

Bülten: 2021/41 7326 sayılı Kanun Kapsamında Başvuru ve İlk Taksit Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

27.08.2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1’inci maddesi gereğince 03.06.2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı

read more

Bülten: 2021/40 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) Yayımlandı

20/8/2021 Tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37)” ile yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. a) Yolcu beraberi ihracatta yetki belgesi verilecek aracı firmalardan istenilen belgelerde değişiklik yapıldı Bilindiği üzere, Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yolcu beraberi ihracat kapsamında yapılan teslimlere ilişkin KDV iadesine aracılık

read more

Bülten: 2021/9 2021 YILI UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLANAN USUL VE ESASLARI

2021/28 sayılı SGK Genelgesinde asgari ücret desteğine ilişkin usul ve esasların açıklanmasına istinaden; 1) 2021 yılında; 2021 yılı öncesi tescil edilen iş yerleri için prime esas günlük kazancı 147 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için prime esas günlük kazancı 294 TL, Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar

read more

Bülten: 2021/38 Bazı Sektörlerdeki KDV Oranlarının İndirim Süresi 30/09/2021 Tarihine Uzatıldı

Hatırlanacağı üzere 31/07/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Karar ile 2007/13033 sayılı Karar’a eklenen Geçici 6’ncı maddeyle, 31/07/2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bazı hizmetlerde KDV oranı yüzde 8’e bazılarında ise yüzde 1’e düşürülmüş,  daha sonra ise bu oranların uygulama süresi 02/06/2021 tarihli ve 4062 sayılı Karar ile 31/07/2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

read more

Bülten: 2021/37 Bazı Hizmetlerde Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 30/09/2021 Tarihine Uzatıldı

Bilindiği üzere, 193 Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiş olup bahsi geçen Kararın 1’inci ve 2’nci maddesi ile 2006/10731 sayılı Kararın Geçici 2’inci ve Geçici 3’üncü maddesinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri, 30/7/2021 tarihli ve 31553 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4311

read more

Bülten: 2021/36 Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi 30/09/2021 Tarihine Uzatıldı.

Hatırlanacağı üzere, 31/07/2020 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 2813 sayılı Karar ile stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapılarak gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı ve kurumlar tarafından kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri üzerinden hesaplanması gereken tevkifat oranı %20’den %10’a düşürülmüştü. Daha sonra, 23/12/2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3319

read more

Bülten: 2021/8 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Temmuz 2021 Salı Günü yayımlanan Resmi Gazete duyurusuna istinaden Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ‘te; “Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılabilir uygulaması yürürlüğe girmiştir.” Günlük çalışma süresi 11

read more

Bülten: 2021/35 Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Diğer Bazı Kişilere Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu Getirildi

13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01/08/2021 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre, gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dahil bütün mükellefler ile diğer kişilerin, en geç

read more