Blog

Bülten: 2022/37 Bazı ÖTV Tutar ve Oranlarında Değişiklikler Yapıldı

19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5429, 5430 ve 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile fermente edilmiş diğer içeceklerde asgari maktu vergi tutarında, bazı tütün mamullerinin ÖTV oranında ve cep telefonlarının ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahlarında değişiklikler yapılmıştır. Fermente edilmiş diğer içeceklerde asgari maktu vergi tutarı 5429 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı

read more

Bülten: 2022/36 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) Yayımlandı

21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41)” Tebliğ ile; – İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline göre iade alınabilmesine imkan sağlanmış, – İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması getirilmiş, – Demir çelik ürünlerinin teslimi KDV tevkifatı kapsamına alınmış, – Konut ve

read more

Bülten: 2022/35 Menkul Satış Sözleşmelerinde TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğu Getirildi

Bilindiği üzere, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. 19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de

read more

Bülten: 2022/34 7394 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

7394 Sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup yürütme ve yürürlük maddeleri dahil toplam 40 maddeden oluşan Kanun ile vergi kanunlarında yapılan değişiklikler konu

read more

Bülten: 2022/33 Yeni Kanun Teklifi ile Vergi Kanunlarında Yapılması Öngörülen Düzenlemeler

25 Mart 2022 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan “Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile vergi kanunmlarında yapılması öngörülen bazı düzenlemeler konu başlıları itibariyle aşağıdaki gibidir; 1) 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılması Öngörülen

read more

Bülten: 2022/32 BSMV Oranın Belirlenmesine Dair 5349 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

23.03.2022 Tarihli ve 31787 sayılı Resmi Gazete’de 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararda değişiklik yapılmasına daire 5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. 5349 sayılı Karar’ın 1’inci maddesi ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri

read more

Bülten: 2022/31 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Bazı İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi Uzatıldı

01/04/2022 Tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 31/03/2022 tarihli ve 5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın Geçici 2’nci ve Geçici 3’üncü maddelerinde yer alan “31/3/2022” tarihi “30/06/2022” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile; mevduat, katılma payı ile tahvil, bono ve kira sertifikaları getirilerine ilişkin olarak

read more

Bülten: 2022/30 Bazı Mal ve Hizmet Teslimlerine İlişkin KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı

Bilindiği üzere 2007/13033 sayılı Karar’a göre KDV Kanunu’a ekli; – (I) Sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, – (II) Sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, – Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, diğer tüm vergiye tabi işlemler için % 18 oranında (genel oranda), katma değer vergisi uygulanmaktadır. 29/03/2022 Tarihli ve 31793

read more

Bülten: 2022/29 Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesi ile Yabancı Paralar ve Altın Hesaplarının TL Mevduata Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin 7352 Sayılı Kanun Yayımlandı

29/01/2022 Tarih ve 31734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7352 sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile enflasyon düzeltmesinin ertelenmesi ile yabancı paralar ve altın hesaplarının Türk Lirası mevduatına dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara istisna uygulamasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Diğer taraftan, aynı tarihte TL mevduata dönüşümde kurumlar vergisi istisnasına ilişkin

read more

Bülten: 2022/28 Ücretlerin Vergilendirilmesine İlişkin 319 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Bilindiği üzere 7349 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun ücret istisnalarını düzenleyen 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri vergi dışı bırakılmıştır. Şu

read more