Bülten

Bülten: 2023/55 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı

1/12/2023 tarihli Resmi Gazete’de “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti” hakkında Tebliğ yayımlandı. Tebliğ ile söz konusu faiz oranları 5 puan artırılarak, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 40,75’e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 41,75’e yükseltilmiştir.   Dönem Reeskont

read more

Bülten: 2023/54 Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Kasım 2023 Tarihli ve 32384 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan yönetmelik ile Adalet Bakanlığı tarafından Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler: e-Devlet Kapısı Tanımı: Yönetmeliğe, e-Devlet Kapısı’nın, e-Devletin farklı erişim kanallarından tek noktadan bütünleşik olarak sunulduğu ortak elektronik platform olarak tanım eklenmiştir. Elektronik Tebligat Adresi Alma Süreci: 5. madde kapsamındaki gerçek veya tüzel kişiler, e-Devlet Kapısı

read more

Bülten: 2023/53 Anayasa Mahkemesi VUK Md. 359’Ç’den Sonra Gelen (7394 Sayılı Kanunla Eklenen) 4. Fıkrayı İptal Etti

29.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 2022/81Esas ve 2023/153 sayılı kararı ile VUK 359’da yer alan “Yukarıdaki fikralarda belirtilen ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır.” hükmü kaldırılmıştır.

read more

Bülten: 2023/52 Yatırım Teşvik Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

28.11.2023 tarih ve 32383 sayılı Resmi Gazete’ de yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ (tebliğ no: 2012/1)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (tebliğ no: 2023/1) ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin “Faiz Desteği” başlıklı 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapıldı. Buna göre, aynı teşvik belgesi kapsamı yatırım için faiz desteği

read more

Bülten: 2023/51 Güneş Ve Rüzgâr Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Yatırımların Tamamlama Vizesi YMM Raporu İbrazı Şartına Bağlandı

28.11.2023 tarih ve 32383 sayılı Resmi Gazete’ de yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ (tebliğ no: 2012/1)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (tebliğ no: 2023/1) ile elektrik enerjisi üretimi ve bölgesel teşviklerle ilgili yatırımlara yönelik belge ve raporlarda değişiklikler öngörülmüştür. Ayrıca önceki teşvik belgelerinde bu düzenlemelerin uygulanacağı belirtilmiştir.

read more

Bülten: 2023/50 Anonim Ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarları Yükseltildi

25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile anonim ve limited şirketlerin kuruluşundaki asgari sermaye tutarları 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmek üzere artırılmıştır. Buna göre, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca anonim şirketler için 50.000TL olan en az esas sermaye tutarı 250.000TL, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık

read more

Bülten: 2023/49 24 Kasım 2023 Tarih, 32379 Sayılı Resmi Gazete ‘de 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır. İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat

read more

Bülten: 2023/48 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Kapsamında Düzenlenecek E-Faturalar Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır

14.11.2023 tarihinde “Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 21/11/2023 tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte söz konusu destekten faydalanılabilmesi için anılan Tebliğ kapsamında düzenlenen satış faturasının elektronik ortamda düzenlenmiş olması gerektiği belirtilerek ilgili elektronik faturada yer alması gereken bilgilere ayrıca yer

read more

Bülten: 2023/47 Bazı Elektrikli Otomobillerde ÖTV Matrahı Değiştirildi

18/11/2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7803 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı değiştirildi. Buna göre, sadece elektrik motorlu olanlardan (hybrid araçlar bu kapsamda değildir); Motor gücü 160 kW’ı geçmeyen araçlarda %10 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 1.250.000 TL’den 1.450.000 TL’ye (bu matrahı aşanlarda %40 ÖTV oranı

read more

Bülten: 2023/46 Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

14 Kasım 2023 tarihinde 32369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bazı önemli değişiklikler yapılmıştır.   Yetki Belgesi Grubu düzenlemeleri: devir ve birleşmelere (6 ay sonra uygulanmak üzere) kısıtlama getiriliyor. Devralma veya yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumlarında “Yetki Belgesi Grubu” devralan veya yeni

read more