Bülten

Bülten: 2024-13 2024 yılı asgari ücret desteği uygulamasının usul ve esaslarıyla ilgili 29.02.2024 tarihli ve 2024/03 sayılı SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

2024 yılında geçerli olan asgari ücret desteği uygulamasının detayları açıklanmaktadır. Özetle, bu destekten yararlanmak isteyen işverenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. İşverenlerin hangi koşullarda ve nasıl destekten yararlanabilecekleri kısaca aşağıda belirtilmiştir:   Kapsama Giren İşverenler: Özel sektör işyerleri ve belirli kamu idareleri bu destekten yararlanabilir. Ancak uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanmayan işyerleri kapsam dışındadır.

read more

Bülten: 2024-12 İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

23 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 8191 sayılı Karar ile İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmuştur. Bu karar ile yapılan değişikliklere göre:   Sezonluk fuarlar ve yeşil mutabakata uyum projelerine destek sağlanması kararlaştırılmıştır.  “Sezonluk Fuar” tanımı getirilerek, aynı takvim yılı içinde aynı ülkede ve sektörde düzenlenen farklı tarihlerdeki fuarların ikisine

read more

Bülten: 2024-11 Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran Revize Edildi

Nakit sermaye artışında faiz indirimi uygulamasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları’ ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranı dikkate alınmaktadır.   Bu oran, TCMB tarafından %53,11 olarak belirlenmiştir.    

read more

Bülten: 2024-10 Enflasyon Düzeltmesi İşlemlerine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 20.02.2024 tarih ve 165 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlanmıştır

Sirkülerde yer alan, dikkat çekici bazı açıklamaların özeti;   ROFM Hesaplaması ve Ticari Kredi Faiz Oranları: Bilanço düzeltmelerinde kullanılan ortalama ticari kredi faiz oranlarının belirli dönemlere göre kullanılması gerektiği ve ROFM hesaplamalarında kullanılacak faiz oranlarının belirlenmesine dair açıklamalar yapılmıştır. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda ROFM Ayrıştırması: Finansal kiralama kaynaklı haklar da dahil olmak üzere, maddi olmayan

read more

Bülten: 2024-9 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) 10 Şubat 2024 Tarihli ve 32456 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

7491 sayılı Kanun ile KDV Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin olarak, başta sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması olmak üzere, KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler yer almıştır. KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliklerden biri, Tebliğin belirli bölümlerindeki açıklamaların ve örneklerin kaldırılmasıdır. Bunun yerine, tevkifata tabi tutulan KDV’nin indirimi konusunda

read more

Bülten: 2024-8 7495 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

03 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan 7495 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştır. Asgari Ücret Desteği Artırıldı: 2023 yılında aylık 499,80 TL olan asgari ücret desteği, 2024 yılı Ocak ila Aralık ayları için aylık 700 TL’ye çıkarılmıştır. Kısa Çalışma Ödeneği Değişiklikleri: Kısa çalışma

read more

Bülten: 2024-7 Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren, 1 No.lu KDV beyannamesinde sehven hatalı tutar beyanını önlemek amacıyla üç yeni kontrol başlatılmıştır.

Yapılacak kontroller arasında ithalde ödenen KDV, kredi kartıyla tahsil edilen teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel ve 7491 sayılı Kanun kapsamında sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’ye ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. 1 No.lu KDV Beyannamesi Değişiklikleri Detayları: İthalde ödenen KDV kontrolü artık beyan aşamasında yapılacak. Bu bölüme yazılan tutarın, Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınan ilgili dönemdeki ödeme tutarını

read more

Bülten: 2024-6 27 Ocak 2024 Cumartesi Tarihinde 32442 Sayılı Resmi Gazetede Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı (SERİ NO: 69)

Bu tebliğ ile 27/12/2023 tarihli ve 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 21. maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Kanunda yapılan değişiklikle, ihale kararlarına ve ihale makamı ile düzenlenen sözleşmelere ilişkin damga vergisi konusunda bazı değişikliklere gidilmiştir. Damga vergisinde vergiyi doğuran olay, kâğıtların

read more

Bülten: 2024-5 Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması ile Uluslararası Taşımacılık İşlerinde İstisnaya İlişkin KDV Tebliği Yayımlandı

Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler şu başlıklar altında özetlenebilir: Kart, Şifre, Kod ve Benzerlerinin Satışında KDV Uygulaması: Kart, şifre ve kodların belirli bir ürün veya hizmeti temsil etmesi durumunda, yurt içinden veya yurt dışından temin edilmesi KDV’ye tabidir. Örneklerle açıklanarak, KDV beyanı ve ödemesiyle ilgili prosedürler belirtilmiştir. Belirli bir ürün veya

read more

Bülten: 2024-4 Form Ba-Bs Bildirimlerine Dâhil Edilme Zorunluluğu Kaldırılan Belgelere İlişkin Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığınca Form Ba-Bs bildirimlerine dâhil edilmemesi gereken belgelere ilişkin 10.1.2024 tarihli duyuru yayımlandı. Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda ilgili kurumlardan temin edilmeye başlanılan; İthalat işlemlerine ilişkin belgelerin, Kira ödemelerine ilişkin belgelerin, Sigorta poliçelerinin, Sigorta komisyon gider belgesinin, Elektronik ürün senedinin (ELÜS), 1/2/2024 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olan 2024/1 döneminden itibaren, Form Ba ve

read more