Danıştay Kararları

Danıştay KararıKategori
2023/14 Amortisman yöntemlerinin seçimlik olduğu ve basiretli bir mükellefin, bu seçim ile birlikte enflasyona karşı koruma tedbirlerinin sonuçlarını öngörmesi gerektiği, davacı tarafından binalarla ilgili normal amortisman yönteminin seçilmesi nedeniyle amortisman süresinin son yılında itfa edilemeyen bakiye değerin tamamının gider olarak yazılamayacağı hakkındaDanıştay Kararı
2023/13 Amortismana tabi olmayan kıymetlerin, enflasyon düzeltmesi uygulanmış değerinin altında bir bedelle satılması halinde, 31.12.2003 tarihli düzeltilmiş maliyetin altında kalan kısmın zarar olarak kabul edilemeyeceği hakkındaDanıştay Kararı
2023/12 Kıdem Tazminatı Karşılığı Ve Dava Tazminat Karşılığı Enflasyon Düzeltmesine Tabi TutulamazDanıştay Kararı
2023/11 Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Edinilen Bağımsız Bölümler Servetin Değerlendirilmesidir Ve Satışından Elde Edilen Kazanç Servetin Şekil Değiştirmesi NiteliğindedirDanıştay Kararı
2023/10 Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Alınmasına İlişkin İşlemin İptaliDanıştay Kararı
2023/9 Bağlı Bulunulan Vergi Dairesi Müdürlüğü Dışında Başka Bir Vergi Dairesi Tarafından Tesis Edilen İşlemin İptaliDanıştay Kararı
2023/8 Mahalle Muhtarına Bırakılmak Suretiyle Tebliğ Vergi Usul Kanununun 94. Maddesine Göre Geçerli Bir Tebliğ SayılamazDanıştay Kararı
2023/7 Sahte Fatura Kullanma Güncel Danıştay Kararı – 2023Danıştay Kararı
2023/5 Davacının ihracat istisnası kapsamında İade Tasdik Raporuna istinaden iade ve mahsup talebinin, hakkında Vergi İnceleme Raporu bulunan şirketten alımlarının olduğu gerekçesiyle reddedilmesi üzerine açılan dava davacı lehine sonuçlanmıştır
Danıştay Kararı
2023/4 Beyanname Verme Ve Ödeme Zamanında Şirketi Temsil Yetkisi Bulunmayan Davacı Adına Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığına Dair Danıştay 4. Daire Başkanlığı Kararı
Danıştay Kararı
2023/3 2011 Yılında Gerçekleşen Teslime Ait KDV’nin İndirim Yoluyla Giderilememesi Neticesinde 2017 Yılında Yeminli Mali Müşavir Tarafından Hazırlanan 2012/Haziran Dönemi KDV İade Tasdik Raporuna İstinaden Talep Edilmesi
Danıştay Kararı
2023/2 Kat irtifakı şeklinde satılan taşınmazın, inşasının tamamlanmadığı, bu itibarla teslim koşullarının oluşmadığı katma değer vergisi matrahına dahil edildiği halde hasılat hesaplarına intikal ettirilmemesi hukuken doğrudur
Danıştay Kararı
2023/1 T.C. DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU ESAS: 2019/1893 KARAR: 2022/4936 KARAR TARİHİ: 20.09.2022 Danıştay 4. Daire Başkanlığı 2019/1893 E. 2022/4936 KDanıştay Kararı
İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – ŞİRKETLE İLGİSİ BULUNMAYAN BİR ADRESE TEBLİGATA ÇIKARILAN DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMESİNE İLİŞKİN YAZININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ – DAVALININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİDanıştay Kararı
TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVA – DAVACININ YANILTICI BELGE DÜZENLEDİĞİ TESPİT OLUNAN MÜKELLEFLERDEN ALIŞLARINI KDV İNDİRİMLERİNDEN ÇIKARMAK SURETİYLE KENDİLİĞİNDEN DÜZELTME BEYANNAMESİ VERDİĞİ – TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜ – ISRAR KARARININ BOZULMASIDanıştay Kararı
İŞLEMİN İPTAL İSTEMİ – VERGİ MAHKEMESİNCE DAVACININ HİSSE ORANI VE VERGİLENDİRME DÖNEMİ DİKKATE ALINARAK YENİDEN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – KARARIN BOZULMASIDanıştay Kararı
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ – SOMUT BİR TESPİT OLMAKSIZIN VARSAYIMA DAYALI OLARAK KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI – USUL VE HUKUKA UYGUN HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ – TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİDanıştay Kararı
TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVA – EMTİA ALIMLARININ SAHTE FATURAYLA BELGELENDİRİLDİĞİ YOLUNDAKİ TESPİTLERİ İÇEREN VERGİ İNCELEME RAPORUNA İSTİNADEN SALINAN VERGİ – AÇIK VE SOMUT BİR TESPİT BULUNMADIĞI – USUL VE HUKUKA UYGUN KARARIN ONANDIĞIDanıştay Kararı
İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – DEFTERLE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEMESİ NEDENİYLE KDV İNDİRİMLERİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ – ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZALI VERGİLERE KARŞI DAVA AÇILDIĞI – DAVANIN REDDİ YOLUNDA ISRAR KARARI VERİLDİĞİ – KARARIN BOZULMASIDanıştay Kararı
İŞLEMİN İPTALİ DAVASI – ŞİRKET HİSSELERİNİN ÖLÜM TARİHİ İTİBARIYLA ÇIKARILAN BİLANÇODA GÖSTERİLEN ÖZ SERMAYESİNİN TESPİTİ SURETİYLE TAKDİR EDİLEN EMSAL BEDELLERİN HUKUKA UYGUN OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ GEREĞİ – ISRAR KARARININ BOZULMASIDanıştay Kararı
TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVA – İNCELEMENİN İLK DERECE YARGI YERİNCE VERİLEN KARARLARI TEMYİZEN İNCELEMEKLE GÖREVLİ VERGİ DAVA DAİRESİNCE YAPILMASI GEREKTİĞİ – TEMYİZ İSTEMLERİNİN ISRAR HÜKMÜ YÖNÜNDEN REDDİ – DOSYANIN İLGİLİ DAİREYE GÖNDERİLMESİDanıştay Kararı

İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİ İSTEMİ – MÜCBİR SEBEP OLMAKSIZIN DEFTER VE BELGELERİNİ İNCELEMEYE YETKİLİ İNCELEME ELEMANLARINA İBRAZ ETMEYEN KDV MÜKELLEFLERİ ADINA YAPILAN CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ TARHİYATINA KARŞI AÇILAN DAVALARDAKİ İÇTİHAT AYKIRILIĞI
Danıştay Kararı
TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVA – BEYANLARA İNTİKAL ETTİRİLEN FATURALARIN BİR KISMININ SAHTE OLDUĞUNUN KABULÜ İLE KDV İNDİRİMLERİNİN REDDİ İLE SALINAN VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ – TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜ İLE ISRAR KARARININ BOZULMASI
Danıştay Kararı
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ - DAVACININ HİSSELERİNİ DEVRETTİĞİ DEVRALAN KİŞİNİN HİSSELERİ VERGİ BORÇLARIYLA BİRLİKTE ALDIĞININ KABULÜ GEREKTİĞİ - ŞİRKET VERGİ BORÇLARININ KANUNİ TEMSİLCİDEN TAHSİL EDİLEMEDİĞİ VEYA TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ ORTAYA KONULMADIĞI - DAVACI ADINA ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİDanıştay Kararı
VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ – UYUŞMAZLIK DÖNEMİNDE ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ BULUNMADIĞI ANLAŞILAN DAVACI ADINA YAPILAN CEZALI TARHİYATTA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI – DAVACI TARAFINDAN YAPILAN İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ – CEZALI TARHİYATIN KALDIRILMASIDanıştay Kararı
İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - MATRAH TAKDİRİ AMACI DIŞINDA ZAMANAŞIMINI DURDURMA SAİKİYLE TAKDİR KOMİSYONUNA BAŞVURULDUĞUNDAN ORTADA BİR TAKDİR KOMİSYONU KARARININ BULUNMASI TARHİYATIN SÖZ KONUSU RAPORA GÖRE YAPILDIĞI GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMEDİĞİ - İSTİNAF TALEBİNİN REDDİDanıştay Kararı
VERGİ ZİYALI KATMA DEĞER VERGİLERİNİN İPTALİ İSTEMİ - TEKERRÜR - HUKUKA UYGUN BULUNAN VERGİ ZİYAI CEZALARINA TEKERRÜR HÜKMÜ UYGULANARAK CEZALARIN ARTTIRILMASINDA YASAYA UYARLIK GÖRÜLMEDİĞİ - KISMEN KABUL KISMEN RED KARARI VEREN VERGİ MAHKEMESİ KARARININ İSABETLİ OLUŞU - KARARIN ONANMASIDanıştay Kararı
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ - ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLMİŞ İSE DE OLAYDA BELGELERİN VERİLMEDİĞİ VE ALINMADIĞI YOLUNDA KOŞULLARA UYGUN VE HUKUKEN GEÇERLİ SOMUT BİR TESPİT YAPILMADIĞI - KESİLEN BU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDA HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEDİĞİ - HÜKMÜN ONANMASIDanıştay Kararı
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ - ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLMİŞ İSE DE OLAYDA BELGELERİN VERİLMEDİĞİ VE ALINMADIĞI YOLUNDA KOŞULLARA UYGUN VE HUKUKEN GEÇERLİ SOMUT BİR TESPİT YAPILMADIĞI - KESİLEN BU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDA HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEDİĞİ - HÜKMÜN ONANMASIDanıştay Kararı
ANAYASA MAHKEMESİNİN E: 2018/103 (6728 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ), K:2019/4 SAYILI KARARIDanıştay Kararı