Bülten

Bülten: 2021/33 Varlık Barışında Süreler 6 Ay Uzatıldı

Hatırlanacağı üzere, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde ile yeni bir Varlık Barışı uygulaması yürürlüğe konulmuştu. Bahsi geçen geçici 93’üncü madde ile; – Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz,

read more

Bülten: 2021/32 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Hatırlanacağı üzere, 7326 Sayılı Kanun’a ilişkin açıklama ve değerlendirmelere 2021/28 numaralı Bültenimizde yer verilmişti. Bu defa Kanun’a ilişkin hazırlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 14 Haziran 2021 tarih ve 31511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)” 14 Haziran 2021 tarih ve 31511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Tebliğe

read more

Bülten: 2021/31 Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı

Hatırlanacağı üzere, 7326 sayılı Kanun’un 11’nci maddesi ile (bilanço esasına tabi) mükelleflerin aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutarak (Yİ-ÜFE değerine) bugünkü değerine getirilmesine imkanı sağlanmıştır. Yeniden değerleme sonucu oluşan bu fark için ise %2 oranında ilave bir vergi hesaplanacağı ve bu verginin 3 taksit halinde ödenebileceği hüküm altına

read more

Bülten: 2021/29 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında Yeni Duyuru Yayınlandı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca, 7326 Sayılı Kanun kapsamında başvuru, beyan ve ödeme işlemlerine ilişkin 30.06.2021 tarihli duyuru yayınlanmıştır. Duyuruya göre; 7326 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde yer alan kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ile 4’üncü maddesinde yer alan inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler içinyapılandırma başvurularına ait yapılandırma dosyalarının ve ödeme planlarının

read more

Bülten: 2021/28 7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

  GENEL BİLGİ Hatırlanacağı üzere, küresel salgının yayılımının ve etkilerinin devam etmesi nedeniyle yapılandırma taksitlerini ödeyemeyen ya da borçları yapılandırma kapsamında bulunmayan vatandaşlarca yeni bir imkân verilmesi taleplerinin yoğunlaşması ve ayrıca kesinleşmiş borçlar dışında ihtilaflı aşamada bulunan veya henüz inceleme ve takdir işlemleri tamamlanmamış borçlar için de ihtilaflara son verilmesi ya da yeni ihtilaflar başlatılmaması

read more

Bülten: 2021/27 Matrah Artırımını da Kapsayan Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Teklifi TBMM’ye Sunuldu

Hatırlanacağı üzere, Covid-19 salgınının ülke ekonomisine etkilerini azaltmak, istihdamı ve üretimi korumak ve vatandaşların salgından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için alman önlemler ve sağlanan desteklerin yanı sıra 17 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla kişi ve kuruluşların, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına,

read more

Bülten: 2021/26 Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Hatırlanacağı üzere, 15.6.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 Sayılı Kanun ile mükelleflerin finansman ihtiyaçlarını öz kaynaklar yoluyla karşılamalarını teşvik etmek amacıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41’inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun, “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11’inci maddesinde yapılan değişiklikle geçmişte “finansman gider kısıtlaması” olarak bilinen uygulama bazı değişikliklerle yeniden getirilmiş, bu hususta

read more

Bülten: 2021/25 Evde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığına İlişkin 314 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Hatırlanacağı üzere, 11/11/2020 Tarih ve 7256 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Vergiden Muaf Esnaf başlıklı 9. Maddesinin birinci fıkrasının onuncu bendinde yapılan değişiklikle madde metni revize edilmiş, yapılan değişiklikle 01/01/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere; Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın

read more

Bülten: 2021/24 Fesih Yasağı ve İşçiyi Ücretsiz İzine Ayırma Uygulaması Süresi Uzatıldı

Hatırlanacağı üzere, pandemiyle mücadele tedbirleri kapsamında 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle; – Her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, (4857 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet

read more