Bülten

Bülten: 2023/29 Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.08.2023 tarihli ve 32285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı (Sayı: 2023/23)

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğin 4. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 28/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 30/6/2023, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan

read more

Bülten: 2023/28 Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.08.2023 tarihli ve 32285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı (Sayı: 2023/22)

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğin 4. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 20/12/2021 tarihinde mevcut olan Yurt içi yerleşik gerçek kişiler ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 30/6/2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri,

read more

Bülten: 2023/27 Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.08.2023 tarihli ve 32285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı, (Sayı: 2023/21)

Döviz ve Altın hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı. Mevduat/Katılım fonu (yurtdışı bankalar mevduat/katılım fonu ve kıymetli maden depo hs. hariç) Vadesiz, ihbarlı ve 1 aya kadar vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı %29 oldu. 3 ay, 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı 25 oldu. 1 yıl ve daha

read more

Bülten: 2023/26 Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.08.2023 tarihli ve 32285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. (SAYI: 2023/20)

Değişiklik Yapan Tebliğ ile getirilen önemli yeniliklerden bazıları aşağıdaki gibidir: 1-) Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğin 6. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesis oranına ilave puan ekleme metodu kaldırılmıştır. 2-) Tebliğin geçici 7. maddesinin ikinci fıkrasındaki birinci-ikinci kademe ayrımı ile üçüncü ve beşinci fıkrası tamamen kaldırılmıştır.

read more

Bülten: 2023/25 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER YÖNETMELİĞİ

31/12/2003 tarihli ve 25333 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış olup, yerine 16 Ağustos 2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete’de Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği yayımlanmıştır. Dış ticarete konu ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeleri, ithalat ve ihracat denetimlerini, denetim yapacak kuruluşların görev ve sorumluluklarını, ithalatçı

read more

Bülten: 2023/24 Mücbir Sebep Hali Depremden Etkilenen Bazı Yerlerde 30/11/2023 Kadar Devam Edecektir

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) yayınlandı. Bu Tebliğ ile 6/2/2023 tarihinde ilan edilen mücbir sebep halinin; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30/11/2023 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) devam etmesi uygun bulunmuştur. Ayrıca, bu yerler için mücbir sebep hali 30/11/2023 tarihinde sona ereceğinden, bu

read more

Bülten: 2023/23 Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlandı (Karar Sayısı: 7480)

Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler dışında kalan diğer ülkelerden altın, pırlanta,  Kıymetli metal kaplama ürünler gibi bazı eşyaların ithalatına %20 ek mali yükümlülük getirilmiştir. İthalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek ve genel bütçeye gelir kaydedilecektir. Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi,

read more

Bülten: 2023/22 SGK Borçları, Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yükleme Süreleri Uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 31/7/2023 tarihli Duyuruya göre, son ödeme tarihi 31.07.2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 03.08.2023 tarihi saat 23:59’a kadar uzatılmıştır. 31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar Ödenmesi veya

read more

Bülten: 2023/21 Türk Lirası Mevduata Dönüşümle İlgili Cumhurbaşkanı Kararı

Bilindiği gibi daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesinin dördüncü fıkrasında getirilen düzenlemeyle;  31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31.12.2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında bir istisna getirilmiştir. Aynı düzenleme ile Cumhurbaşkanına  bu istisnayı 31.12.2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla

read more

Bülten: 2023/20 7456 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ 28.07.2023 Tarihli ve 32262 Sayılı Resmî Gazete’ de Yayınlandı

1. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa istinaden vergiye tabi olan ve 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisine tabidir. 2. Ek motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi

read more