Bülten

Bülten: 2023/19 Sporcu Ücretlerinden Kesilen Vergileri Amatör Sporun Desteklenmesi İçin İadesi Uygulamasına İlişkin Yönetmelik 22.07.2023 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir

Uygulamasına daha önce başlanılan profesyonel sporcu ücretlerinden kesilen vergilerin iadelerinde oran (pay) kaldırılmış verginin tamamı iade edilebilir hale gelmiştir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığına bunu %50 ye kadar indirme yetkisi verilmiş, iade edilen vergilerin belirlenen amaçlarla sınırlı olarak harcanması koşuluyla,  kulüplerin altyapı takımlarına yapılan harcamalarda da kullanılabilme imkânı getirilmiştir. Uygulamadan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından

read more

Bülten: 2023/18 7456 SAYILI KANUN İLE YAPILAN VERGİ DÜZENLEMELERİ

6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la, diğer düzenlemeler yanında bazı vergi düzenlemeleri yapılmıştır. Kurumlar Vergisi Oranı ve İhracattan Elde Edilen Kazançlarda İndirimli Oran Kurumlar vergisi oranı 5 puan artırılmış (Başta finans kuruluşları

read more

Bülten: 2023/17 BSMV Oranları Artırıldı

7345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Kanun kapsamındaki banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranlarının tespitine ilişkin tüketici kredilerinde uygulanan %10 oranındaki vergi 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren kullanılacak kredilerde %15’e çıkarılmıştır.  Şans Oyunları Vergisi Oranları Artırıldı 7347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları vergisi (ŞOV), 7 Temmuz 2023 tarihinden

read more

Bülten: 2023/16 Maktu Harç Tutarları Artırıldı

07 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de “492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar” yayımlandı. Bu Karar ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan tüm maktu harç

read more

Bülten: 2023/15 KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı

07 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlandı. Bu Karar ile genel KDV oranı %18’den %20’ye; %8 indirimli KDV oranı ise %10’a yükseltildi. Bazı temel gıda maddelerine uygulanan %1 indirimli KDV oranın da ise değişiklik yapılmadı.  Diğer taraftan,

read more

Bülten: 2023/14 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçeceklerde Maktu ÖTV Artışı Yapıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, açıklanan verilere istinaden, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listeyi güncellemiştir. Tütün mamulleri ve alkollü içeceklerde 5 Temmuz 2023 tarihi itibariyle uygulanacak maktu ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde %14,82 oranında artırılmıştır. (A) CETVELİ G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Eski Yeni 20.09. Meyva suları (üzüm

read more

Bülten: 2023/13 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı

Geçici ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde 24/06/2023 tarihinden itibaren alacak ve borç senetleri reeskontunun hesaplanmasında faiz oranı yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edilmiştir. Bazı Stopaj Oranları Hakkında Karar Yayımlandı 28/6/2023 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli

read more

Bülten: 2023/12 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun yatırım teşvik sistemi kapsamında ortaya çıkan ertelenmiş vergi varlıklarının açıklanması hakkındaki kararı Resmi Gazete’ de yayımlandı.

Yatırım teşvik sisteminden faydalanan kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan büyük işletmelerin yatırım teşvikleri kapsamındaki indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulamasından doğan ertelenmiş vergi varlıkları finansal tablolarında aşağıdaki ilâve bilgilerin açıklanması kararı alındı. – Yatırım teşviklerinden kaynaklanan vergi avantajının cari dönem vergisine tekabül eden kısmı. – Yatırım teşviklerinden kaynaklanan ertelenmiş vergi

read more

Bülten: 2023/09 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Stok Affının Faydaları

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını bildirim tarihindeki normal alım satım bedeli ile 30.06.2023 tarihine kadar beyanname ve ekindeki envanter listesi ile vergi dairelerine bildirerek kayıtlarına yansıtabilecekler. Envanter listesinde bildirilen kıymetler tabi olduğu katma değer vergisi oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacak ve beyanname

read more

Bülten: 2023/08 Nakdi Sermaye Artırımına Vergisel Avantajlar

Sermaye şirketlerinin enflasyon karşısında eriyen sermayelerini artırmak ve yeni yatırımlar için kaynak ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bir teşvik uygulaması çıkarılmıştır. Bu teşvikin şartları Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ı maddesi ile düzenlenmiştir. Yeni kurulan veya nakit sermaye artışı yapan firmalarda, artırılan nakit sermaye üzerinden, TCMB faiz oranın %50’sine isabet eden kısmı kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Hesaplanan indirim tutarı

read more