Bülten

Bülten: 2021/23 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte toplam 17 maddeden oluşan ve; – 213 sayılı Vergi Usul Kanunu olmak  başta olmak üzere, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve

read more

Bülten: 2021/22 Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi Uygulaması 30/06/2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

Bilindiği üzere 2007/13033 sayılı Karar’a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için KDV oranı %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler içinse %8 olarak tespit uygulanmaktadır. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca %18 oranındaki genel KDV oranı uygulanmaktadır. Daha önce

read more

Bülten: 2021/21 Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasında Son Durum

15.6.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 Sayılı Kanun ile mükelleflerin finansman ihtiyaçlarını öz kaynaklar yoluyla karşılamalarını teşvik etmek amacıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41’inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun, “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11’inci maddesinde yapılan değişiklikle geçmişte “finansman gider kısıtlaması” olarak bilinen uygulama bazı değişikliklerle yeniden getirilmiş, bu hususta Cumhurbaşkanına düzenleme

read more

Bülten: 2021/18 Kurumlar Vergisi Oranını da Değiştiren 7136 Sayılı Torba Kanun Yürürlüğe Girdi

Yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 15 maddeden oluşan ve içerisinde vergi kanunlarının da yer aldığı toplam 7 farklı kanunda değişiklik yapan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 22/4/2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba Kanun ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183

read more

Bülten: 2021/17 Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin 527 Nolu VUK Tebliği Yayımlandı.

Bilindiği üzere, 30/11/2003 Tarih ve 25302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 58) ile taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlere, işletmelerindeki akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara

read more

Bülten: 2021/16 Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) yayımlanmıştır

01.04.2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) ile 25/1/2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde değişiklikler yapılmış olup yapılan değişikliklere aşağıda karşılaştırmalı şekilde yer verilmiştir. 1 – 25/1/2018 tarihli ve 30312

read more

Bülten: 2021/15 Daha Önce Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 31/05/2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki 2006/10731 sayılı bakanlar kurulu kararında Geçici 2. ve Geçici 3. Maddelerinin uygulanma sürelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin 3755 sayılı

read more

Bülten: 2021/14 Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı

Bilindiği üzere, 23/12/2020 tarih ve 3317 Sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 28/02/2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu defa 19 Şubat 2021 tarih ve 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3556 Sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 31/03/2021 tarihine kadar bir kez daha uzatılmıştır. Buna göre; – Yeni tip koronavirüs (Covid 19) nedeniyle 31/01/2021 tarihine kadar dışsal

read more

Bülten: 2021/13 KDV Tevkifatı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Bilindiği üzere, vergi alacağını güvence altına alabilmek amacıyla gerekli görülen hallerde verginin ödenmesinden işleme taraf olanlar sorumlu tutulabilmekte, kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve/veya kurumlar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu tutulabilmektedir. Uygulamada KDV tevkifatı olarak adlandırılan bu yöntem oto güvenlik müessesesi

read more

Bülten: 2021/12 Elektronik Belge Uygulamalarına Geçişe İlişkin 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

09.02.2021 Tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de elektronik belge uygulamalarına geçişe ilişkin  19.10.2019 tarih ve 509 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğ ile elektronik belge uygulamalarına ilişkin yapılan güncel değişiklikler konu başlıkları itibariyle aşağıda değerlendirilmiştir. 1) Sağlık hizmeti sunucuları ile

read more