ÖZELGE 2024-25 İntifa senetleri için ödenecek bedellerin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

16.02.2024 tarih 64597866-125[6]-4021 sayı ile Büyük Mükellefler  Vergi Dairesi Başkanlığı’ na

Soru: Şirket devir yoluyla birleşmiş ve bu birleşme işlemi … tarihinde tescil edilmiştir. Tüm borç ve alacakları ile birlikte birleşme suretiyle devralınan ve infisah eden şirketin kuruluşunda üçüncü kişilere vermiş olduğu kurucu intifa senetleri bulunmaktadır. Devralan şirketin devrolunan şirketin intifa senedi sahiplerine eş değerli haklar tanımasını ya da intifa senetlerinin birleşme sözleşmesinin yapıldığı tarihteki gerçek değerleri ile satın alınmasını zorunlu kılması nedeniyle devrolan şirketin üçüncü kişilere verdiği intifa senetlerinin Şirket tarafından satın alınıp karşılığında da satın alma bedeli ödenmiştir. Yasal zorunluluk ve birleşme sözleşmesi uyarınca bedelleri ödenen bu senetler iptal edilecek ve söz konusu intifa senetleri için ödenecek olan bedellerin şirketin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı sorulmuştur.

Cevap:

Gelir Vergisi Kanunu Yönünden:

Birleşme hallerinde devralan şirketin, intifa senetlerini birleşme sözleşmesinin yapıldığı tarihteki gerçek değeriyle satın alması durumunda söz konusu intifa senetlerinin kaynağa dönüşü söz konusu olmakta olup herhangi bir sermaye payını temsil etmeyen ve sahiplerine kardan pay alma dışında pay sahipliği hakkı tanımayan intifa senetlerinin birleşme durumunda ihraç eden şirkete iade edilerek imha veya itfasından doğan gelirlerin kar payı olarak değerlendirilmesi, gelir vergisi tevkifatı yapılması ve gerçek kişilerce elde edilen söz konusu kar paylarının yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde vergilendirilmesi gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden

Şirkete Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde devrolan şirketin intifa senedi sahiplerine Türk Ticaret Kanununun 140 ıncı maddesi uyarınca intifa senetlerinin satın alınması nedeniyle yapılan kar payı niteliğindeki ödemelerin, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesi veya Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Share: