ÖZELGE 2024-15 Şirket aktifine kayıtlı taşınmazın Hazineye devrinin taşınmaz satış kazanç istisnası kapsamında olup olmadığı

03.01.2024 tarih E-38418978-125[5-23/7-İ]-3688 sayı ile Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’ na

Soru: Banka ile …Bakanlığı arasında “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Taşınmazların İller Bankasına Devrine Dair … tarihli …” imzalanmıştır. Toplam taşınmaz bedelinin bir kısmı avans ödemesi gerçekleştirilmiş ve banka mülkiyetine alınmıştır. taşınmazlara istinaden ödenen avans tutarları mahsup edildilerek geriye kalan alacak ilgili hesabına kaydedilmiştir.

– Banka ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan 11/09/2018 tarihli “Çerçeve Protokole Ek Protokol-8’in” imzalanmıştır. Buna istinaden banka mülkiyetindeki …. taşınmaz, …. …. adına tescil edildiği ve diğer ek protokoller kapsamındaki Bakanlık alacağından mahsup edilmiştir. Yılından beri …. olarak kullanılmakta olan taşınmazın …. mülkiyetine devrinden doğan kazancın Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorulmuştur.

 Cevap: 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.6.2.4.1. Taşınmazlar ile iştirak hisselerinin para karşılığı olmaksızın devir ve temliki, trampası ve kamulaştırılması” başlıklı bölümünde, “İstisna uygulanabilmesi için taşınmazlar ile iştirak hisselerinin satılması ve bu işlemden bir kazanç elde edilerek, satan kurumun mali yapısında bir iyileşmenin olması gerekmektedir. Bu nedenle, söz konusu aktif kalemlerin para karşılığı olmaksızın devir ve temliki, trampası gibi işlemler istisna kapsamına girmemektedir.

Bu tür kıymetlerin mevcut borçlar karşılığında rızaen veya icra yoluyla devredilmesi işlemleri ile kamulaştırma işlemleri ise kurumların finansman olanaklarını artıracağından istisna uygulaması kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Alacak banka borçlarından mahsup edileceğinden, yukarıda belirtilen diğer şartların da sağlanması kaydıyla, söz konusu satıştan doğan kazancın %50’sinin kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkündür.

Share: