Bülten: 2020-14 Kuyumcularda Fatura Düzenleme Sınırı 4.200 TL Oldu

Hatırlanacağı üzere, (23/12/2019 ve 30987 s. R.G.) 512 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %22,58 olarak ilan edilmiş, akabinde 513 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ ile; 213 sayılı Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan ve 01/01/2020 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarlar tespit  ve ilan edilmişti.

 

Yapılan bu düzenleme sonrası, Kanun’un 232. Maddesinde yer alan fatura düzenleme mecburiyeti de 01.01.2020 tarihinden itibaren 1.400,00 TL olarak belirlenmişti.

 

Bahsi geçen 232. Maddeye göre;

 

“Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

  1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,
  2. Serbest meslek erbabına,
  3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,                
  4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,
  5. Vergiden muaf esnafa,

sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (01.01.2020’den itibaren) 1.400,00 TL’yi geçmesi veya bedeli (01.01.2020’den itibaren) 1.400,00 TL’den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.”

Konuyu günlük hayata uyarlayacak olur ise;

– Mükellef/esnaf olan bir kişi yada kurum, yine mükellef olan başka bir kişi veya kuruma faaliyeti kapsamında, alım satıma konu, yapmış olduğu her türlü satış (teslim ve hizmet teslimi) için işlem bedeli ne olursa fatura düzenlemek zorundadır, karşı taraf ise fatura (düzenlenmesini) istemek zorundadır. Örneğin bir bakkal işyerinde kullanmak, sarf malzemesi olarak tüketmek üzere, karşı kırtasiyeden (1.400,00 TL’nin altında) kalem satın almış ise bu işlem yazar kasa fişi ile belgelendirebilir, ancak aynı bakkal yine aynı kırtasiyeden bu kez tekrar satmak üzere kalem satın almış ise tutarı ne olursa olsun bu işlem karşılığında fatura almak/istemek zorundadır.

Kırtasiyeci bu kalemin tekrar satışa konu olup olmayacağını bilemeyeceği durumlarda fatura yerine yazar kasa fişi düzenlemiş olabilir. Ancak bakkalın bunu satmak üzere aldığını beyan etmesi ve fatura istemesi mecburidir.

– Bu kez kırtasiyeci iş çıkışında aynı bakkaldan evine götürmek üzere ekmek, sigara, kibrit hatta kalem alması durumunda bu işlem karşılığında yazar kazar fişi düzenlenebilir.

Ancak kırtasiyecinin nihai tüketici sıfatıyla (almış olduğu bir adet kibrit dahi olsa, tutarı 1.400,00 TL’nin altında dahi olsa) istemesi durumunda alım satıma konu şeylere ilişkin olarak bakkal fatura düzenlemek durumundadır.

Bu zorunluluğa uyulmaması durumunda fatura almayan da vermeyen de (01.01.2020 tarihinden itibaren) her bir işlem/tespit için 350,00 TL’den az olmamak üzere KDV dahil işlem bedelinin %10’u oranında özel usulsüzlük cezasına muhatap olur. İstediği halde faturasını alamayan tarafın cezadan kurtulmasının yolu, İdare öğrenmeden önce durumu resmi mercilere iletmiş olmasıdır; noterden ihtar çekmek, vergi dairesine yazılı şikayette bulunmak, Alo 189’u arayarak şikayetçi olmak gibi…

Düne kadar düzenleme bu şekilde iken, bugünkü (4 Ocak 2020 Tarih ve) 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514) ile kuyumculara istisna getirildi.

Şöyleki; 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından 213 sayılı Kanunun 232’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin had, mezkûr fıkrada yer alan ve işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı olarak belirlendi.

Yani, kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükellefler tarafından 01/01/2020 tarihiden itibaren yapılmış ve yapılacak olan işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları tutarının 1.400,00 TL’yi değil; (1.400,00×3)= 4.200,00 TL’yi geçmesi durumunda bu işlemin yazar kasa fişi yerine fatura ile belgelendirilmesi mecburidir.

Diğer taraftan uyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin, bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerinin de (beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi) bulunması durumunda, diğer faaliyetler için 1.400,00 TL’lik sınırın dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin; aynı mağazada hem altın ticareti hem de beyaz eşya ticareti yapan bir mükellefin 4.199 TL tutarındaki altın satışı için yazar kasa fişi düzenlemesi mümkün iken, aynı mükellef aynı tutardaki beyaz eşya satışı için fatura düzenlemek zorundadır.

Bir diğer husus; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar kapsamında faaliyet gösteren ve döviz büfesi olarak ta anılan yetkili müesseseler bu düzenlemenin dışında tutulmuştur. Nitekim bahsi geçen döviz büfeleri döviz alım satımının yanı sıra Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen basılı altınlar (milli ziynet, meskük vb.) ile bir kilogramdan küçük külçe şeklindeki standart altınların alım satımını da yapma yetkisine sahiptirler. Diğer bir ifade ile normalde döviz alım faaliyeti yapma yetkisine sahip döviz büfeleri, çeyrek altın, yarım, tam altın, 1 Kg.’dan küçük külçe altın alım satımı yapabilmektedirler. Ancak bahsi geçen müesseseler, diğer işletmelerden farklı olarak (hem döviz alım veya satımı hem altın alım veya satımı hem de ikisini birlikte gerçekleştirilmesi durumunda) kendilerine özel “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi” adı altında ayrı bir belge düzenlemektedirler.

Yukarıda bahsi geçen ve yeni getirilen bu düzenleme, bu şekilde döviz büfesi olarak faaliyet gösteren ve aynı zamanda işlenmemiş altın alım satımı yapma hakkına sahip işletmeleri diğer bir ifade ile “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi” düzenleme hakkına sahip işletmeleri kapsamamaktadır.

Yukarıda da değinildiği üzere, Tebliğ, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde (04.01.2020 günü) yürürlüğe girmiştir.

Share: