Bülten: 2020-13 2020 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri Yeniden Belirlendi

21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu’nun;

– 1. Maddesinde bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kâğıtlar ve belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan noter belgelerinin “değerli kâğıt” sayılacağı, Kanun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kâğıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kâğıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu,

– 4. Maddesinde ise, değerli kâğıtların ilgililere, bu kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşılığında satılacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Anılan Yasa hükmü gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 31.12.2019 tarih ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 64 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile 2020 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri, aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde, belirlenmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 16,5
b) Beyanname 16,5
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 33
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar 160
4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.) 110
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 25
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti
kimlik kartı 25
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 50
7 – Aile cüzdanları 140
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri 200
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200
11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi 180
13 – İş makinesi tescil belgesi 150
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 10
15 – Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.) 14
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 110
17-  Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 110

 

Yukarıdaki tabloda yer alan değerli kağıtlar muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

 

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir.

 

Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2019 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilecektir.

 

Share: