İŞE İADE DAVASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI

  1. Hukuk Dairesi        

 2021/11094 E.   

2021/15640 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi


DAVA TÜRÜ : İŞE İADE

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan … İnş. Haf. Nak. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. davalı … ve davalı … ve Yol Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının … bünyesinde yol bakım ve onarım bölümünde şoför olarak çalıştığını, 2007 yılında emekli olduğunu, emeklilikten sonra 20.05.2012 tarihinde tekrar işe başladığını, 15.12.2014 tarihinde iş sözleşmesinin sözlü olarak feshedildiğini, davalı …’nın asli işini kendine ait şirket olan davalı …. aracılığıyla gerçekleştirdiğini, bu davalının da alt işverenler vasıtasıyla aynı işi yaptığını, davacının alt işverenler nezdinde çalıştığını, son alt işveren şirketlerin … İnş. Haf. Nak. Tur. Gıda San Tic. Ltd. Şti. ve … ve Yol Hizmetleri İnş. San. Tic. Ltd. Şti. olduğunu, yazılı fesih ihbarnamesi olmadığını, İş Kanunu’nun 19. maddesine göre fesih nedeninin belirtilmediğini ileri sürerek davacının işe iadesi ile boşta geçen dört aylık ücret ve işe başlatılmaması durumunda işe başlatmama tazminatı ödenmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı … vekili cevap dilekçesinde özetle; işe iade davasının 1 aylık sürede açılmadığını, müvekkiline karşı dava açılamayacağını, husumet itirazında bulunduklarını, davalı …., ile alt işverenler arasında sözleşmenin olduğunu, davalı ….’nin ayrı tüzel kişiliğinin olduğunu, müvekkili Belediyenin yaptığı herhangi bir ihale veya alt işverenler ile sözleşmenin olmadığını beyanla açılan davanın reddini talep etmiştir.
Davalı … vekili cevap dilekçesinde özetle; işe iade davasının 1 aylık sürede açılmadığını, müvekkiline karşı dava açılamayacağını, husumet itirazında bulunduklarını, davacı ile müvekkili arasında iş sözleşmesinin olmadığını, davacının … Yapı İnş. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin işçisi olduğunu, taraflar arasında belirli süreli iş sözleşmesinin mevcut bulunduğunu, sürenin sonunda iş sözleşmesinin sona erdiğini savunarak açılan davanın reddini talep etmiştir.
Davalı … İnş. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkiline karşı dava açılamayacağını, husumet itirazında bulunduklarını, müvekkili şirketin son alt işveren olmadığını, işe iade davasının 1 aylık sürede açılmadığını, süreli işlerde davalı ….’nin ihale yoluyla müvekkili şirkete iş yaptırdığını, ihale süreci tamamlanıp, yapılan hizmet tamamlandıktan sonra davacı ve diğer arkadaşlarının çalıştırılmasının mümkün olmadığını, fiili imkânsızlık olduğunu, bu nedenle haklı feshin meydana geldiğini savunarak açılan davanın reddini talep etmiştir.
Davalı … ve Yol Hizmetleri İnş. San. Tic. Ltd. Şti. vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının 09.09.2014-22.10.2014 tarihleri arasında müvekkili şirkette çalıştığını, 1 aylık sürede davanın açılmadığını, 6 aylık kıdemin söz konusu olmadığını, davacının iş sözleşmesinin … … yanında çalışması sonucunda sona erdiğini savunarak açılan davanın reddini talep etmiştir.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
İlk Derece Mahkemesinin davanın kısmen kabulüne dair kararına karşı davacı vekili ile davalı …. vekili istinaf başvurusunda bulunmuş, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmiştir.
Esastan ret kararının davacı vekili ile davalı …. vekili tarafından temyizi üzerine, Dairemizin 17.04.2019 tarih, 2019/3413 esas ve 2019/8998 karar sayılı ilamı ile hüküm “son alt işverenliğin … sicil numaralı işverenlik olduğunun tespiti halinde, davanın bu işverenliğe yönlendirilerek asıl – alt işveren ilişkisinin tayini ile hüküm kurulması gerektiği” tespiti doğrultusunda bozulmuştur.
İlk Derece Mahkemesince bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda 25.06.2020 tarih, 2019/627 esas, 2020/293 karar sayılı ilam ile feshin geçersizliğine, davacının … İnş. Haf. Nak. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti nezdinde işe iadesine, işe başlatılmama halinde davalılar … İnş. Haf. Nak. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ve … A.Ş.’nin sorumlu olduğu tazminat miktarının davacının dört aylık brüt ücreti olarak belirlenmesine, davacının süresi içinde başvurması halinde hak kazanacağı en çok dört aya kadar ücret ve haklarının bahsi geçen davalılardan tahsili gerektiğinin tespitine karar verilmiştir.
Temyiz:
Karar yasal süresi içerisinde davalı … İnş. Haf. Nak. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. vekili, davalı … vekili ve davalı … ve Yol Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı … ve Yol Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. vekilinin tüm, davalılar … ve … İnş. Haf. Nak. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Dosya kapsamında çözümlenmesi gereken husus, davacının hizmet dökümünün incelenmesi ile fesih tarihine kadar son çalıştığı işveren olarak gözüken … sicil numaralı işverenliğin niteliği ve işe iade hükmünün ne biçimde kurulacağıdır.
Dosya kapsamında bulunan, … sunulmuş 20.02.2015 tarihli belgede davacının son çalıştığı işverenliğin … ve Yol Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ve … İnş. Haf. Nak. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından oluşturulmuş ortaklık olduğu savunulmuş, UYAP vasıtasıyla 08.11.2021 tarihinde erişilen hizmet döküm raporu incelendiğinde ise fesih tarihinde davacının çalıştığı … sicil numaralı işverenliğin işyeri unvanının … ve Yol Hizmetleri Ltd. Şti. – … İnşaat Hafriyat şeklinde belirtildiği tespit edilmiştir. Bu bilgiler ve tespitler ışığında davanın kabulüne, feshin geçersiz olduğunun tespitine, davacının … ve Yol Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ve … İnş. Haf. Nak. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından oluşturulan adi ortaklığa ait işyerinde işe iadesine karar verilmesi gerekirken yalnızca … İnş. Haf. Nak. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. nezdinde işe iadesine karar verilmesi ve hakkında açılan dava reddedilen … vekili lehine yargılama gideri ve vekâlet ücretine hükmedilmeyerek aleyhine vekâlet ücreti ve yargılama giderlerine hükmedilmesi hatalıdır. Bu nedenle 4857 sayılı İş Kanunun 20/3. maddesi uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
Sonuç:
HÜKÜM: Yukarıda belirtilen sebeplerle;
1-İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih, esas ve karar numaraları belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2- Davanın KABULÜNE,
Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının … Yol Hizm. San. Tic. Ltd. Şti – … İnş. Haf. Nak. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından oluşturulan ortaklığa ait işyerindeki İŞİNE İADESİNE,
3-Davacının kanunî sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken ve davalılar …., … Yol Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ve … İnş. Haf. Nak. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları tazminat miktarının işçinin 4 aylık brüt ücreti olarak belirlenmesine,
4 Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davalılar …., … Yol Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ve … İnş. Haf. Nak. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından müştereken ve müteselsilen davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
5-Davacı işe başlatılır ise peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatının yapılacak ödemeden mahsup edilmesine,
6-Davalılar … ile … Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına açılan davanın reddine,
7-Alınması gereken 59,30 TL harçtan peşin olarak yatırılan 27,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 31,60 TL harcın davalı … hariç olmak üzere davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydına,
8-Davacı tarafından yapılan 1.061,00 TL yargılama gideri ile peşin olarak yatırılan 27,70 TL harcın davalı … hariç olmak üzere davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek davacıya verilmesine,
9-Davalı … tarafından yapılan 308,10 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalı …’na verilmesine
10-… dışındaki davalıların yaptıkları yargılama giderlerinin üzerlerinde bırakılmasına
11-Maktu 3.400,00 TL vekâlet ücretinin davalı … hariç olmak üzere davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,
12-Maktu 3.400,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan tahsili ile davalı …’na verilmesine,
13- Karar kesinleştiğinde ve talep halinde kullanılmayan gider avansının taraflara iadesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde davalılardan … İnş. Haf. Nak. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. davalı … ve davalı … ve Yol Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.ye iadesine, 11.11.2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

İŞE İADE DAVASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI

Share: