Yurt Dışında ve Yurt İçinde Kesilen Vergiler ile Ödenen Geçici Vergilerin Kurumlar Vergisinden Mahsup Sıralaması

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32, 33 ve 34’üncü maddelerinde, ödenen geçici vergi ile yurt içinde ve yurt içinde kesinti yoluyla ödenen vergilerin kurumlar vergisinden mahsup edilebileceği, 252 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ve 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde,  kesinti yoluyla ödenen vergiler ile geçici verginin nasıl mahsup edileceği açıklanmıştır. Buna göre, hesaplanan kurumlar vergisinden öncelikle yabancı ülkelerde ödenen vergilerin mahsup edileceği, ardından yurt içinde kesinlen vergilerin mahsup edileceği ve son olarak geçici verginin mahsup edileceği 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde örnekle açıklanmıştır. Hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilemeyen tutar kalırsa, öncelikle geçici verginin sonra yurt içinde kesilen vergilerin nakden ya da mahsuben iadesi mümkündür. Yurt dışında kesilen vergilerin izleyen 3 yıl içinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsubu edilmesi gerekli olup diğer vergi borçlarına mahsubu mümkün değildir. Anılan Tebliğdeki örnek aynen aşağıya alınmıştır.

 

34.7. Yurt dışında ödenen vergilerin, yurt içinde ödenen vergilerin ve geçici verginin mahsup sırası

Yurt dışında ödenen vergiler, Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanan kurumlar vergisinden öncelikle mahsup edilecek, artan tutarın bulunması halinde yurt içinde kesinti suretiyle ödenen vergiler ve geçici vergi mahsup edilecektir. Ayrıca, Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan sınırlamalar asıl olmak kaydıyla zarar mahsubu veya istisnalar sonucu ilgili yılda Türkiye’de vergiye tabi kurum kazancının oluşmaması nedeniyle Türkiye’deki beyannamelere dahil edilen yurt dışı kazançlar üzerinden mahallinde ödenen vergilerin kısmen veya tamamen mahsubuna imkan bulunmazsa, bu mahsup hakkı izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar kullanılabilecektir.

Örnek: Tam mükellef (Z) A.Ş., 2006 yılında (D) ülkesinde bulunan şubesinden Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında istisna olarak değerlendirilmeyen 150.000.- YTL karşılığı kurum kazancı elde etmiş ve bu kazanç üzerinden %30 oranında 45.000.- YTL kurumlar vergisi ödemiştir. Kurumun yurt içindeki faaliyetlerinden elde ettiği kazanç ise 750.000.- YTL olup 60.000.- YTL kesinti suretiyle ödenen vergi, 110.000.- YTL de ödenen geçici vergisi bulunmaktadır. (Yurt dışından elde edilen yabancı para karşılığı kâr payları ve ödenen vergiler YTL cinsinden hesaplanmıştır.)

Kurum kazancı ………………………………………………………………………………..  900.000.- YTL
Hesaplanan kurumlar vergisi……………………………………………………………….. 180.000.- YTL
Mahsuplar (–)…………………………………………………………………………………. 200.000.- YTL

–   Yurt dışında ödenen verginin mahsup edilebilecek kısmı………………. 30.000.- YTL

(150.000 x %20 = 30.000)

–   Kesinti suretiyle yurt içinde ödenen vergi………………………………….. 60.000.- YTL

–   Geçici vergi ……………………………………………………………………..  110.000.- YTL

Ödenecek kurumlar vergisi………………………………………………………………………………….. 0
İadesi gereken geçici vergi …………………………………………………………………  20.000.- YTL

Örnekte görüldüğü üzere, yurt dışında ödenen vergiler öncelikle mahsup edilecek, sırasıyla yurt içinde kesinti suretiyle ödenen vergiler ve geçici vergi mahsup edilecek, mahsup edilemeyen geçici vergi tutarı olan 20.000.- YTL  mükellefe iade edilebilecektir. Yurt dışında ödenen verginin 15.000.- YTL’lik kısmının ise mahsup sınırını aştığı için câri yılda veya sonraki yıllarda mahsup edilebilmesi mümkün değildir.

 

 

Saygılarımızla.  
KARDEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ  

 

Share: