Bülten: 2019-38 İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtların ÖTV’sinin İadesine İlişkin ÖTV Tebliğ Yayımlandı

28.02.2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2’nci maddesi ile; ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarlarının, bu malların aynı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan (tır çekicisi, minibüs, midibüs, otobüs, otomobil, kamyonet, kamyon ve motosiklet gibi) mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanacağına, bu kapsamda kullanılan ilk dolum akaryakıtlarında ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarının, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için, 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “7” litreyi, 87.11 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “2” litreyi, diğer mallarda ise “15” litreyi geçemeyeceği ve ihraç edilen mallarda kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlarına daha önce uygulanan vergi tutarı için, ÖTV Kanununun 12’nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmıştı.

Bu defa konuya ilişkin hazırlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6), 12/04/2019 tarih ve 30743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/03/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

6 Seri Nolu Tebliğ ile Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak, Genel Tebliğinin “III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK” başlıklı bölümünün “C” alt bölümünden sonra gelmek üzere “Ç” alt bölümü eklenmiş ve diğer alt bölüm buna göre teselsül ettirilmiş, ilave edilen bu bölümde ise 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2’nci maddesinde düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, kara taşıtı imalatçılarına iade yöntemiyle uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğde, ihraç edilen kara taşıtlarında kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtları ile ilgili işlemler, ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının teslimine ilişkin ÖTV’nin beyanı, ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının üretim sürecinde kullanılması ve üretilen kara taşıtlarının ihraç edilmesine ilişkin süreler, iade talep edebilecekler, iadesi talep edilebilecek vergi tutarı, iade süresi ve iade uygulaması ile ilgili diğer işlemler başlıklar halinde açıklayıcı örnekler verilerek işlenmiş olup öne çıkan hususlar şu şekildedir;

İhraç edilecek kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmak üzere 01.03.2019 tarihinden itibaren, ithal edilen veya ÖTV (I) sayılı liste mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtları için iade uygulamasından yararlanılabilmesi için, bunların ithal veya satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmış olması ve üretilen bu kara taşıtlarının da yine aynı sürede ihraç edilmiş olması gerekmektedir.

Bununla birlikte 01.03.2019 tarihinden önce ithal edilen veya ÖTV (I) sayılı liste mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtları bakımından iade uygulamasından yararlanılabilmesi için ise bunların ithal veya satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmış olması ve üretilen bu kara taşıtlarının da yine 01.03.2019 tarihinden itibaren ihraç edilmiş olması gerekmektedir.

İlk dolum yağlarında ÖTV’nin tamamının iadesi talep edebilecek olup ilk dolum akaryakıtlarında ise araç türlerine göre aşağıdaki tabloda gösterilen azami akaryakıt miktarını geçmeyecek şekildeki kullanımlara isabet eden ÖTV tutarının iadesi talep edebilecektir.

G.T.İ.P. Mal Adı Azami Akaryakıt Miktarı
87.03 Binek Otomobil 7 Litre
87.11 Motosiklt 2 Litre
87.01.20 Tır çekicisi 15 Litre
87.02 Otobüs, Midibüs, Minibüs 15 Litre
87.04 Kamyon, Kamyonet 15 Litre

 

İade talepleri mükelleflerin KDV yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine verilecek standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda yapılacak olup iade talebi nakden veya mahsuben yapılabilecektir.

01.03.2019 tarihinden sonra ithal edilen veya ÖTV (I) sayılı liste mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının, ithal ya da satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde bahsi geçen malların üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen kara taşıtlarının da aynı süre içinde ihraç edilmiş olması halinde, yine bu süreler içerisinde iade talebinde bulunulabilecektir. Ancak, şartlara uygun kullanımın yapılmış olması kaydıyla ihracatın 12’nci ay içerisinde gerçekleşmesi durumunda buna ilişkin iade talepleri, bu ayı takip eden ay sonuna kadar yapılabilecektir. Bu süreler geçtikten sonra iade talep edilemeyecektir.

01.03.2019 tarihinden önce ithal edilen veya ÖTV (I) sayılı liste mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtları için ise, bunların ithal veya satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde bahsi geçen malların üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen kara taşıtlarının da bu süre içinde ihraç edilmiş olması şartıyla yine aynı süre içinde sözü edilen vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilecektir.

Bu taleplerin yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak, üretilen kara taşıtlarının ihracatını takip eden ay başından itibaren kullanımların gerçekleştiği döneme yönelik en az birer aylık dönemler itibariyle yapılması gerekmektedir.

Nakden iade taleplerinin tamamı ve benzer şekilde teminat çözüm işlemleri vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılacaktır.

Tebliğ metni ektedir.

Share: