6331 Sayılı İSG Kanununa Göre 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

Kanun MaddesiCeza Mad.Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)
(Yeniden Değerleme Oranı %22,58) Açıklamalar
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri10-49 Çalışanı Olan İşyerleri50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)TEHLİKELİ (%25 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)TEHLİKELİ (%50 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak)AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak)TEHLİKELİ (%100 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü26/1-a4/1-aTL
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.4688586070324688703293767032937614064
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.4688586070324688703293767032937614064
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri26/1-b6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek.117351466817602117351760223470176022347035205TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek.117351466817602117351760223470176022347035205TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek.1172817592TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
26/1-b6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.3516439552743516527470325274703210548TL
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri26/1-b6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.3516439552743516527470325274703210548TL
26/1-b6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.234229273513234235134684351346847026TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı
26/1-b6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.3516439552743516527470325274703210548TL
MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları26/1-c8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak.3516439552743516527470325274703210548TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı
26/1-c5274703210548TL/Yükümlülük doğması halinde
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.
26/1-ç10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.703887971055770381055714076105571407621114TL
MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
105601320015840105601584021120158402112031680TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
26/1-ç10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.3516439552743516527470325274703210548TL
MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 26/1-dAcil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.234229273513234235134684351346847026Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay
MADDE 12 - Tahliye26/1-dCiddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. 234229273513234235134684351346847026Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.
MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 26/1-e14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek. 3516439552743516527470325274703210548TL / her yükümlülük için ayrı ayrı
26/1-e14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek.4688586070324688703293767032937614064TL
26/1-e14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi.468846884688468846884688468846884688TL
MADDE 15 - Sağlık gözetimi 26/1-f15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. 234223422342234223422342234223422342TL / her çalışan için *
MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi26/1-g16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. 234223422342234223422342234223422342TL / her çalışan için *
MADDE 17 - Çalışanların eğitimi26/1-ğ17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.948948948948948948948948948TL / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı
MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 26/1-h18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.234229273513234235134684351346847026TL / her bir aykırılık için ayrı ayrı
MADDE 20 - Çalışan temsilcisi26/1-ı20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek.234229273513234235134684351346847026TL
26/1-ı20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek.3516439552743516527470325274703210548TL
26/1-ı20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak.234229273513234235134684351346847026TL
MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu26/1-i22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak. 7032937614064TL / her aykırılık için ayrı ayrı
26/1-i22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek.4688586070324688703293767032937614064TL / her aykırılık için ayrı ayrı
MADDE 23 - İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu26/1-j23/2 Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek.117351466817602117351760223470176022347035205TL
MADDE 24 - Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu . 26/1-k24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak.117351466817602117351760223470176022347035205TL
MADDE 25 - İşin durdurulması26/1-l25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek.189918991899189918991899189918991899TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar
MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi26/1-mBüyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. 117391146738176086117391176086234782176086234782352173TL
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. 187825234781281737187825281737375650281737375650563475TL
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek.187825234781281737187825281737375650281737375650563475TL
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. 187825234781281737187825281737375650281737375650563475TL
MADDE 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler26/1-n30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek.234229273513234235134684351346847026TL / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık.
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması26/1-oÇalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek.948948948948948948948948948Çalışan başına TL *
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması26/1-ö **Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak.948948948948948948948948948Çalışan başına TL *
** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.
6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
Kanun MaddesiCeza Mad.Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil
MADDE 92 - Yetkili makam ve memurlar 107/1-aÇağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.
İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak.25523
MADDE 96 - İşçi ve işverenin sorumluluğu
107/1-b
MADDE 107 - İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık 107İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.25523
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.
Share: