ÖZELGE 2023-05 Yurt dışı mukimi kişi ya da şirketlere verilen danışmanlık hizmetinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

22.05.2023 tarih ve E-17192610-120[GV-22-334]-107854 sayı ile Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’ na

Konu:  Yurt dışı mukimi kişi ya da şirketlere verilen danışmanlık hizmetinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

Soru: Ziraat mühendisi olan kişi yurt dışı mukimi firmaya “…” isimli pestisit/bitki büyüme düzenleyici tipindeki ürüne ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir. Söz konusu hizmet nedeniyle elde edilen kazancı, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi kapsamında gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve Katma Değer Vergisi Kanununa göre istisna olup olmadığı sorulmuştur.

Cevap: Faaliyet konusu “Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler (Çevre Danışmanlığı, Güvenlik Danışmanlığı, Matematikçiler, İstatistikçiler, Agronomlar vb. Tarafından Verilen Danışmanlık Hizmetleri, Patent Aracılığı vb.)” olduğu anlaşılmaktadır.  İşe başlama yoklamasında faaliyetin tarımsal konularda danışmanlık hizmeti faaliyeti olarak beyan edildiği yapılan sözleşmenin danışmanlık sözleşmesi olduğu anlaşıldığından, söz konusu danışmanlık faaliyeti nedeniyle indirimden faydalanılması mümkün değildir.

Yurt dışı mukimi firmaya sözleşme kapsamında ilgili kişi tarafından verilen zirai ürünün yasal tescil işleminin yapılması, ilgili ürüne ilişkin etkinlik denemelerinin hazırlanması ve yapılması hizmetleri, Türkiye’de ifa edildiğinden ve ilgili firma söz konusu hizmetlerden Türkiye’de faydalandığından genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisine tabidir.

Share: