Bülten: 2021/54 2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Belirlendi

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin B fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bunun yanı sıra vergi kanunlarında yer alan yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

Diğer taraftan yine vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı yeniden değerleme oranına dönem içerisinde, geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda TUİK tarafından 2021 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirlenmiş olup bu oran aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Buna ilaveten, 193 sayılı GVK’nun mükerrer 123. maddesinin ikinci fıkrasında; Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve mükerrer 121’inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacağı, Cumhurbaşkanının, bu surette tespit edilen had ve tutarları %50’sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hüküm altına alınmış olup, Cumhurbaşkanlığınca bu yetki kullanılarak farklı bu oran belirlenmediği takdirde, 2022 yılında çeşitli vergi, harç ve cezalar % 36,20 oranında artırılarak uygulanacaktır.

Yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yenide yılda uygulanacak tutarları belirlenen kalemlerden bazıları aşağıdaki gibidir;

– Gelir vergisi tarifesinde yer alan vergi dilimleri,

– (Konut olarak kiraya verilenlerde) Gayrimenkul sermaye iradı kazancı istisnası,

– Yemek yardımı istisnası,

– Fatura kullanma mecburiyeti, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları gibi çeşitli had ve miktarlar,

– Maktu damga vergileri ve damga vergisine ilişkin üst sınır,

– Harçlar,

– Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları,

– Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması,

– 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga Ek: 1-6. maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarda, kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili yılında uygulanamayan yatırım indiriminin, izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılması,

– 7338 sayılı Kanunla değiştirilen ve 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan 213 sayılı VUK’un mükerrer 298 inci maddesi uyarınca, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi.

Share: