Bülten: 2021/53 Kooperatiflerde Bağımsız Denetim Zorunluluğu

26.10.2021 tarih 31640 sayı ile yayımlanan Resmi gazete belirtildiği üzere, 1163 sayılı Kanunun 69. Maddesine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslar dikkate alınarak belirlenen kooperatif ve üst kuruluşları dış denetime tabidir.

İlgili Bakanlıkça dış denetimle yetkilendirilen birlik ve merkez birlikleri 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre bağımsız denetime tabidir. Denetçi raporunu genel kurula sunmayan kooperatiflerde; finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve ibra hakkında alınan kararlar geçersiz olacaktır. Bu durumda Kooperatif Genel Kurulunda Denetçiler seçilerek ticaret siciline tescil ettirilmeli ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilmelidir.

 

Share: