Bülten: 2021/50 Defter-Beyan Sisteminde Değişiklik Yapan 532 Sıra Nolu VUK Tebliği Yayımlandı

Bilindiği üzere serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ve basit usule tabi olan mükellefler defter beyan sistemini kullanılabilmedirler.

Kurumlar vergisi mükellefi olmakla birlikte işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Bakanlıkça müsaade edilenler ile bilanço esasına göre defter tutan, gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların bir kaçından yahut tamamından oluşan gelir vergisi mükellefleri ise bu sistemi kullanamamaktadırlar.

19.10.2021 Tarih ve 31633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532) ile 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin konuya ilişkin bölümlerinde bir kısım değişiklik yapılmış olup yapılan değişikliklere yönelik öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir;

Kayıt zamanına ilişkin değişiklikler

Tebliğin değişiklikten önceki halinde işlemlerin defterlere kaydının ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemeyeceği hüküm altına alınmış iken, yapılan değişikle;

– Kayıtlarını ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 219’uncu maddesinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından, İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı defteri tutan mükelleflerin aylık dönemlere ilişkin işlemlerini, işlemlerin ait olduğu ayı izleyen ikinci ayın 15’inci günü sonuna kadar,

– Diğer mükelleflerin ise işlemlerini, işlemlerin ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günün sonuna kadar,

gerçekleştirilebilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Kapanış onayına ilişkin değişiklikler

Tebliğin değişiklikten önceki halinde, defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılıyorken, yapılan değişiklikle; Defterlere, ait oldukları takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar, Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Sistem üzerinden tutulan defterlerin muhafaza ve ibrazına ilişkin değişiklikler

Tebliğin ilk halinde, sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğünün Başkanlığa ait olduğu belirtilmişken yapılan değişiklikle, sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğünün Başkanlığa, yetkili makamlara ibraz yükümlülüğünün ise mükellefe ait olduğu şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bunun yanı sıra;

– Sistemde elektronik ortamda tutulan kayıtlar ile defterler, talep eden yetkili makamlara talep ettikleri şekliyle ibraz edilmesi amacıyla, Başkanlık tarafından www.defterbeyan.gov.tr adresinde yayımlanan uygulama veya teknik kılavuzlarda belirlenen format, içerik ve standartlarda; 213 sayılı Kanunda belirtilen muhafaza ve ibraz süresi içinde, sistemden elektronik defter dosyası olarak indirilebilecek ya da bağlı olunan vergi dairesinden onaylı kağıt ortamdaki hali talep edilebilecektir. Bu şekilde, Sistemden elektronik defter dosyası olarak indirilmeyen ya da bağlı olunan vergi dairesinden onaylı olarak alınmayan defter ve kayıtların hukuki geçerliği bulunmamaktadır.

– Kendisinden mükellefiyetine ilişkin defter ve kayıtlarının ibrazı talep edilen mükellefler, ibrazı talep eden birimin talep ettiği şekle (elektronik veya kağıt) göre; sistem üzerinden elektronik ortamda indirecekleri elektronik defter ve kayıt dosyalarını elektronik ortamda ibraz edebilecekleri gibi bağlı olunan vergi dairesinden alınan kağıt ortamdaki onaylı halini de ibraz edebileceklerdir.

Başkanlık, elektronik ortamda indirilen defter ve kayıt dosyalarının elektronik ortamda görüntüleme, doğrulama, sorgulama ve Başkanlığın elektronik sertifikası ile imzalanarak değişmezliğinin ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik işlemler ve bağlı olunan vergi dairesinden onaylı ve kağıt ortamında talep edilmesi ve sunulmasına yönelik işlemlere ilişkin teknik ve uygulama usul ve esaslarını www.defterbeyan.gov.tr adresinde yayımlayacağı kılavuzlarla veya duyurularla belirlemeye yetkili olacaktır.

– İlgili makamlar tarafından, defter ve kayıtlarının ibrazı istenilen mükellefe ulaşılamaması ya da ibraz yazısının mükellefe tebliğ edilememesi durumunda, bu durumu tevsik eden belgelerle birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi aracılığıyla Başkanlığa başvurulası halinde Başkanlık bu talep üzerine, sistemde bulunan kayıtları veya bu kayıtları dikkate alarak oluşturacağı elektronik defter dosyasını veya onaylı kağıt ortamdaki halini ilgili Makama iletecektir.

Söz konusu Tebliğ ektedir.

Bülten 2021-50 Eki Tebliğ

Share: