Bülten: 2020-34 2020 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi 28 Mayıs 2020 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatıldı

Bilindiği üzere, 2020 I. Geçici Vergi Dönemine Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28. Maddesinde ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanunî süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Koronavirüs salgınının ekonomik se sosyal hayat üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla, Bakanlık geçtiğimiz süreçte bu yetkisini, geçen yıla ilişkin gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri ile geçtiğimiz aylara ilişkin katma değer vergisi beyannamelerinin uzatılmasında kullanmıştır.

Bu defa da Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 12.05.2020 tarihli ve 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Mayıs 2020 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsamaktadır.

Söz konusu Sirkülerin tam metni ektedir.

Bülten 2020-34 Eki Sirküler

Share: