Bülten: 2019-70 Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler İlan Edildi

21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Kanun 7 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup 1. Maddesinde Kanun’un amacı ve kapsamı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usûl ve esaslarının belirlenmesi ile ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamak olarak belirlenmiştir.

Kanunun 2. Maddesinde, bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tâbi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip ve özel bütçeli, kısa adı MYK olan Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulduğu belirtilmiştir.

Kanun’un müteakip maddelerinde ise; Kurumun görev ve yetkileri tanımlanmış, Kurumun organlarının nelerden oluştuğu, organların ve hizmet birimlerinin görevleri belirlenmiştir.

Akabinde, Kurum tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak kabul edilebilmesi için gerekli incelemeyi yaparak Yönetim Kurulunun onayına sunmak üzere sektör komitelerinin kurulacağı; Sektör komitelerinin Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, meslekle ilgili diğer bakanlıklar, işçi ve işveren kuruluşları, meslek kuruluşları ve Kurumun birer temsilcisinden oluşacağı, ayrıca çalışmalara üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyelerinin de danışman olarak davet edilebileceği, sektör komitelerinin kurulması ve çalışmaları ile ilgili usûl ve esasların yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Kanun’un  Ulusal meslek standartlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulması başlıklı 21. Maddesinde;

– Meslek standartları, Kurum tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlara hazırlatılır. Meslek standartları, meslekî yeterlilik düzeyleri ile ilgili uluslararası belgelere uygun olmak zorundadır. Bu standartlar sektör komitelerinde incelenir ve uygun bulunanlar Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Başkanlığa verilir.

– Yönetim Kurulu tarafından onaylanan meslek standartları Resmî Gazetede yayımından sonra ulusal meslek standardı niteliğini kazanır.

– Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usûlüne göre yenilenir. Değişikliklerin kabulü ve yayımlanması ikinci fıkrada belirtilen usûle tâbidir.

Hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile) 5544 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(2) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta bu maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde yapılır.

(3) Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.”

Bu defa yukarıda metni yer alan 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamak amacıyla (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından) hazırlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1) 3 Ekim 2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak bu tarihten geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin ilgili bölümleri aşağıdaki gibidir;

“Belge zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.

Yaptırımlar

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddeye ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekilleri hakkında 5544 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.”

Anlaşılacağı üzere, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve (Tebliğ Eki listede yer alıp) aşağıdaki tabloda listede belirtilen mesleklerde, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 12 ay sonra, “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi”ne sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaklardır.

Ancak, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmayacaktır.

Tebliğ eli liste aşağıdaki gibi olup ekleriyle birlikte Tebliğ metni ekteki gibidir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi
SIRA NO ULUSAL YETERLİLİK KODU ULUSAL YETERLİLİK ADI SEVİYESİ
1. IIUY0004-5 AĞIR VASITA TECRÜBE SÜRÜCÜSÜ Seviye 5
2. I2UY0071-3 ARMÜRLÜ DOKUMA KUMAŞ DESEN HAZIRLAMA ELEMANI Seviye 3
3. I2UY0072-4 ARMÜRLÜ DOKUMA KUMAŞ DESİNATÖRÜ Seviye 4
4. I2UY01I1-3 AY AKÇI(DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM) Seviye 3
5. I2U YO 116-4 DERİ İŞLENTİ OPERATÖRÜ Seviye 4
6. 13UY0148-3 HADDECİ Seviye 3
7. 13UY0148-4 HADDECİ Seviye 4
8. IIUY0038-4 İPLİK OPERATÖRÜ Seviye 4
9. 15UY0218-2 İŞARETÇİ Seviye 2
10. I2UY0073-3 JAKARLI DOKUMA KUMAŞ DESEN HAZIRLAMA ELEMANI Seviye 3
11. I2UY0074-4 JAKARLI DOKUMA KUMAŞ DESİNATÖRÜ Seviye 4
12. I5UY0234-3 KARTONPİYER UYGULAYICISI Seviye 3
13. 12UY0113-4 KESİMCİ (DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM) Seviye 4
14. I2UY0115-3 KESİMCİ (SARACİYE) Seviye 3
15. 12UY0088-3 LİMAN FORKLİFT OPERATÖRÜ Seviye 3
16. 12UY0064-3 LİMAN SAHA İSTİF MAKİNELERİ OPERATÖRÜ (CRS VE ECS) Seviye 3
17. 12U YO 112-4 MODEL MAKİNECİ (DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM) Seviye 4
18. 12UY0077-5 OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI Seviye 5
19. 14UY0193-4 OTOMOTİV KONTROL. TEST VE AYAR İŞÇİSİ Seviye 4
20. I3UY0120-4 TARİHİ ESER KORUMA VE RESTORASYON ELEMANI Seviye 4
21. 13UY0120-5 TARİHİ ESER KORUMA VE RESTORASYON ELEMANI Seviye 5
22. I4ÜY02Ö0-3 TAŞLAMA TEZGÂH İŞÇİSİ Seviye 3
23. 14UY0200-4 TAŞLAMA TEZGÂH İŞÇİSİ Seviye 4
24. 12UY0089-4 YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI Seviye 4
25. 12UY0090-4 YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI Seviye 4
26. 12UY0090-5 YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI Seviye 5

 

Share: