Bülten: 2019-69 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı 1593) Yayımlandı

Bilindiği üzere 26 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar ile Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesi hedeflenmiştir.

Bu defa 02 Ekim 2019 Tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1593)” ile bahsi geçen 2016/9495 sayılı Karar’da değişiklik yapılmış olup buna göre;

1)  1593 Kararın 1’inci maddesiyle, 2016/9495 sayılı Kararın “Diğer hükümler” başlıklı 12’nci maddesinin 4’üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Hali Yeni Hali
Diğer Hükümler

MADDE 12

Diğer Hükümler

MADDE 12

(1)…

….

(4) Destek Kararı ile hibe desteğinden yararlandırılması öngörülen projeler için yatırımın başlangıç tarihini müteakip yatırımcıların, ilgili Kararda belirtilen süre ve limitlere uymak koşuluyla, Mayıs ve Kasım aylarında teşvik belgesi kapsamı sabit yatırım harcamalarını yeminli mali müşavir raporu ile Bakanlığa ibraz etmeleri halinde, söz konusu harcamalar Destek Kararı kapsamında değerlendirilerek tespit edilen hibe destek tutarı yatırımcıların hesabına aktarılır.

(1)…

….

(4) Hibe desteği, ilgili Destek Kararı ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğde belirlenen usul ve esaslara göre uygulanır.

 

Yapılan bu değişiklik sonrası, hibe desteği, ilgili Destek Kararı ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin yayımlanacak Tebliğ ile belirlenecek usul ve esaslara göre uygulanacaktır.

 

2) 1593 Kararın 2’inci maddesiyle, 2016/9495 sayılı Karar’a aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.

 

EK MADDE 1- (1) Bu Karar kapsamında değerlendirilen asgari 5 Milyar TL sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak; 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım proje sözleşmesi imzalamaya Bakan yetkilidir. Sözleşme kapsamında diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren iş ve işlemler, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde öncelikli olarak yerine getirilir. Söz konusu iş ve işlemlerin izlenmesi ve koordinasyonundan Bakanlık sorumludur.”

Karara eklenen ek madde ile, 5 milyar TL sabit yatırım tutarlı yabancı yatırımcılar için yatırım proje sözleşmesi imzalanmasında Bakan yetkilendirilmiş olup söz konusu iş ve işlemlerin izlenmesi ve koordinasyonundan da Bakanlık sorumlu tutulmuştur.

Buna göre, hibe desteğinden yararlandırılacak, asgari 5 milyar lira sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak, Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu’nda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım proje sözleşmelerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı imzalayabilecektir.

 

Share: