Bülten: 2019-66 İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilme Zorunluluğuna İlişkin İhracat Genelgesi’nde Değişiklik Yapıldı

4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenerek, bu tarihten itibaren 6 ay süreyle geçerli olmak üzere, ihracat bedellerin %80’nin yurda getirilmesinin tekrar zorunlu hale getirilmiş akabinde bu süre 04.03.2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Tebliğde genel olarak bu zorunluluğa ilişkin usul ve esaslara yönelik düzenlemelere yer verilmiş, ilaveten;

– Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, haklı durumları değerlendirip sonuçlandırmaya, tereddütlü hususları gidermeye, Tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya, döviz getirme sürelerini uzatmaya, döviz getirme zorunluluğunu kısmen veya tamamen kaldırmaya, bu Tebliğde öngörülen miktarlar ile süreleri belirlemeye ve değiştirmeye yetkili olduğu,

– Tebliğin uygulanmasına yönelik Bakanlıkça belirlenecek usul ve esasların ise Merkez Bankasınca ilan edileceğinin,

Hüküm altına alınmıştı.

Bu yetki uyarınca Bakanlığın görüşü doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca hazırlanan “İhracat Genelgesi” Bankanın internet sitesinde yayımlanmıştı (2018/31 Sayılı Bülten).

Bu defa T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 23.09.2019 tarih ve 370300 sayılı yazısı ile İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedelinin diğer yöntemlerle tahsili” başlıklı 13’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasının sonuna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracata ilişkin bedellerin, ithalatçıya ait ve Türkiye’deki bankaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki şubelerinden alınan kredi kartları ile tahsil edilmesi mümkündür” eklenmiş olup bahsi geçen fıkra aşağıdaki halini almıştır.

“(4) İhracat bedelinin kredi kartıyla tahsil edildiği işlemlerde, kredi kartının yurt dışından verilmiş olduğunun tespiti şarttır. Bu işlemlerde, fiş (slip) bedelinin ihracatçıya ödendiği tarih itibarıyla talebe göre her bir fiş için ayrı ayrı ya da fiş bedellerinin tamamı için tek bir DAB düzenlenebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracata ilişkin bedellerin, ithalatçıya ait ve Türkiye’deki bankaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki şubelerinden alınan kredi kartları ile tahsil edilmesi mümkündür.”

Yapılan bu değişiklik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat bedellerinin, ithalatçıya ait olup Türkiye’deki bankaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki şubelerince verilen kredi kartı ile tahsiline imkan tanınmıştır.

Genelgenin güncel hali ekteki gibidir.

Bülten 2019- 66 Eki İhracat Genelgesi

Share: