Bülten: 2019-57 Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla İthalattaki 22 Euroluk Muafiyet Sınırının Kaldırılmasına İlaveten Gerçek Kişilere Bir Ayda 5 Adet İşlem Sınırı Getirildi

16 Mayıs 2019 tarih ve 44 sayılı Bültenimizde de yer verdiğimiz üzere, yurtdışından yapılan alışverişlerde 22 euronun altındaki meblağlar için gümrük vegisi alınmaması yönünde düzenleme mevcutken “Amazon”, “Alibaba” gibi uygulamalar yoluyla başta Çin olmak üzere yurtdışından mektup yahut posta zarfı çerisinde kargo yoluyla on milyonlarca adet işlem gerçekleştirilmek suretiyle bu düzenleme istismar edilmeye başlanmıştı.

Bunun üzerine, bu durumun önüne geçebilmek amacıyla, 15 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1111 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 44458 sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile, kitap veya benzeri basılı yayın hariç olma üzere, bedeli 1500 euroyu geçmemek şartıyla posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri üzerinden;

– Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,

– Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,

– 06/06/202 Tarih ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıda yer alan oranlara ilavete %20,

oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

22 Euroluk muafiyet sınırının kaldırılması sonrasında posta ve hızlı kargo yolu ile getirilen her gönderi hem vergiye hem de gümrük işlemine konu olmak durumunda kaldı. Nitekim önceden 22 euroyu aşmayan ürünler için vergi alınmaksızın sadece kargo şirketi tarafından elektronik gümrük beyannamesi (ETG) düzenlenerek gönderi doğrudan tüketiciye teslim edilebiyordu.

Bu düzenleme sonrasında ise değeri 1 euro dahi olsa her türlü ürün hem vergiye tabi tutuldu hem de ETG uygulamasından yararlanamayarak ithalat rejimi kararına tabi hale geldi. Buna ilaveten her bir işlem için gümrük müşavirliği hizmet bedeli, ardiye bedeli gibi masraflar devreye girdi. Zaten 22 euroluk sınırın kaldırılmasındaki amaç tam da buydu; ithalatı kısıtlamaya yönelik bu uygulamalar ile yerli üreticinin korunması hedeflenmekteydi.

Bununla da yetinilmedi, 23 Temmuz 2019 tarih  ve 30840 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan  Gümrük Genel Tebliği (Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) ile  10/3/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nin 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası;“(9) Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında aynı gerçek kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir.” şekilde değiştirildi.

İthalatı azaltmayı ve gerçek kişileri  yerli üreticiden alışverişe yönlendirmeyi amaçlayan bu karar sonrasında her bir gerçek kişi yurt dışından bu şekilde bir ayda en fazla 5 ürün sipariş edebilecek.

Diğer taraftan bir ayda aynı kişinin en fazla 5 adet ürün getirebilmesi sınırı sadece gerçek kişiler için gerçerli olup bu sınırlama kurumsal şirketlerleri kapsamamaktadır.

Ancak maliyetinin yanı sıra, özellikle numune ürünler için  ürünlerin gümrükten çekimi için geçen süre, üretim ve teslimat süresininin uzamasına, akabinde de pazar kaybına yol açabilecektir.  O sebeple 22 euroluk muafiyet sınırının numune ürünler için gözden geçiçirilmesi yahut özellikle numune ürünler konusunda gümrüklerdeki zaman kaybını önleyecek ilave tedbirlerin alınması faydalı olacaktır.

 

Share: