Bülten: 2019-58 2021’E KADAR BANKA KREDİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINI DÜZENLEYEN KANUN YAYIMLANDI

Bankalar, finansal kiralama ve faktoring şirketlerine olan borçların yeniden yapılandırılması imkanı getirildi. Buna göre, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumlarının tespit edilmesi ve yapılandırma sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağına kanaat getirilmesi şartı bulunmaktadır. Aksi halde finansal yeniden yapılandırma yapılması mümkün değildir.

Finansal yeniden yapılandırmalarda, kredilerin vadelerini uzatmak, kredileri yenilemek, ilave kredi vermek, anapara, faiz, temerrüt faizi, gecikme cezaları ve kar paylari ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağı indirmek veya bunlardan kısmen veya tamamen vazgeçmek, teminat azaltmak, anapara, faiz ve kar payı alacaklarını kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, özel amaçlı şirketler ile yatırım fonlarına ayni, nakdi ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek, satmak, bilanço dışına çıkarmak, diğer alacaklı kuruluşlar ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak gibi gerekli görülen tedbirler alınır.

Finansal yapılandırmaya konu varlıkların satışlarında, taşınmazlarda % 50, diğer varlık satışlarında % 75 oranında kurumlar vergisi istisnası uygulanır. Ayrıca bu kapsamdaki iştirak hisseleri ile taşınmaz satışlarında katma değer vergisi istisnası getirilmiştir.

Tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları alacaklı için değersiz alacak, borçlu için vazgeçilen alacak olarak dikkate alınır.

Bu kapsamdaki işlemler harçlardan, düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden, tahsil edilecek tutarlar BSMV’den istisna tutulmuştur.

Borçlular tarafından alınmış olan teşvik belgelerinin süreleri, ihracat taahhüt süreleri ve kredi garanti kurumları tarafından verilen garanti ve kefaletlerin süreleri, finansal yapılandırma sözleşmelerindeki süreler kadar uzatılmış sayılır.

 

Hüseyin DEMİR

Yeminli Mali Müşavir

 

Share: