Bülten: 2019-32 21/03/2019 Tarihinde Yayımlan 842 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bir Kısım BSMV ve Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü ve Geçici 67’nci Maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci ve 30’uncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33’üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 842)” yayımlanmıştır.

Bahsi geçen Karar ile, bir kısım BSMV ve stopaj oranlarında değişiklik yapılmıştır.

Buna göre;

  1. Karar’ın 5’inci maddesi ile; varlık finansmanı fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin,ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca iktisap edilmesi durumunda, ihraççı bankalarca bu menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler (varlığa dayalı menkul kıymete karşılık gösterilen ipotek teminatlı menkul kıymet tutarını aşan kısma isabet eden getiriler hariç) için banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı %1 olarak yeniden belirlenmiştir.  Uygulama yayımı tarihinde yürürlüğe  girmiştir.
  2. Karar’ın 4’üncü maddesiyle;

bir yıla kadar vadeli döviz mevduat hesaplarında stopaj oranı %16’dan %20’ye yükseltilmiş,

bir yıldan uzun vadeli döviz mevduatlar için stopaj oranı ise yüzde %13’ten 18’e yükseltilmiştir.

Yapılan bu değişiklik, 21.03.2019 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılacak veya vadesi yenilenecek vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  1. Kararın;

– 1’inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi uyarınca gerçek kişilere yapılacak ödemelerde stopaj oranlarına ilişkin (2009/14592 sayılı Kararının eki Karar’ın  1 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin (b) alt bendinde)

– 2’nci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununun 30’uncu maddesi uyarınca dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerde stopaj oranlarına ilişkin (2009/14593 sayılı Kararının eki Karar’ın  1 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (b) alt bendinde),

– 3’üncü maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci maddesi uyarınca tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerde stopaj oranlarına ilişkin (2009/14593 sayılı Kararının eki Karar’ın  1’inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (b) alt bendinde)

değişiklikler yapılmış ve bu suretle tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen gelirlere uygulanacak stopaj oranları, yine tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanacak stopaj oranları da yeniden belirtlenmiştir.

Bahsi geçen 842 sayılı Karar ektedir.

Share: