Bülten 2018-26 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Uygulamasının Tüm Türkiye’de Başlaması “01/07/2019” Tarihine Ertelendi

Bülten: 2018/26
31.10.2018

 

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Uygulamasının Tüm Türkiye’de Başlaması “01/07/2019” Tarihine Ertelendi

Gerek mükelleflerin gerekse meslek mensuplarının işgücü ve zaman kaybının önüne geçilmesi amacıyla resmi prosedürlerin azaltılması öteden beri tartışılagelmiştir. Bunlardan her iki grubu ortak ilgilendiren ve en güncel olanı ise muhtasar beyanname ile SGK Hizmet Bildirgesinin birleştirilmesi talepleri idi.

Nitekim işveren tarafından çalışanlara yapılan ücret ödemesi esnasında brüt ücretten çalışanın elde ettiği ücret gelirinin vergisi kesilmekte, daha sonra da yine çalışanın ücretinden sosyal güvenlik kurumuna ödenmek üzere işçi payı kesilmekte, kalan net tutar ise çalışana ödenmektedir. Akabinde yapılan kesintiler ayrı ayrı bildirge ve beyannamelerle ilgili kurumları olan Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na beyan edilip ödenmektedir.

Her iki işlemi teke düşürmek ve bu suretle mükelleflerin ve meslek mensuplarının işyükünü hafifletme amacıyla,  27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlaan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) ile vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmiştir.

İlk Tebliğin geçici 2. Maddesine göre, pilot bölge seçilen Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için bu Tebliğin uygulanmasına, Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere 10/06/2017 tarihinden itibaren başlanmıştır.

Akabinde 30/3/2017 tarih ve 30023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2) ile 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin geçici 1 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar” ibaresi “2/5/2017 tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda 31/3/2017 tarihine kadar gönderilmesi gereken “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim” (Ek-8)’in gönderilme süresi 2/5/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu defa 21.12.2017 tarih ve 30277 nolu Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) yayımlanmıştır.

3 Sıra Nolu Tebliğ ile18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’in 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı Tebliğe geçici 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.

Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

(3) Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.”

Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Geçici 4 üncü maddesi 1/1/2018 tarihinde,”

“ç) Diğer maddeleri 1/7/2018 tarihinde”

Akabinde 29.05.2017 tarih ve 30435 Nolu Resmi Gazetede yayımlanan ve ana tebliğde değişiklik yapan 4 nolu Tebliğ ile 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi “ç) Diğer maddeleri 1/10/2018 tarihinde” şekilde değiştirilmiş bu suretle 01/07/2018 tarihi 1 Ekim 2018 olarak ötelenmiş ve düzenlemenin tüm Türkiye’de uygulanmaya başlama süresi bu tarihe ertelenmiştir.

Bu kez 27.10.2018 tarih 30578 sayılı Resmi Gazete yayımlanan tebliğ değişikliği ile, Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellef/işverenler tarafından pilot olarak uygulanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına devam edileceği, uygulamanın tüm Türkiye’de uygulanmasına ise 01/07/2019 tarihi itibarıyla başlayacağı kararlaştırılmıştır.

Pilot illerde yapılan uygulamalarda ortaya çıkan aksaklıklar dikkate alınarak, her iki beyan ve bildirimin birleştirilmesi işlemleri esnasından öngörülenden fazla teknik sorunla karşılaşıldığı ve o sebeple uygulamanın genelleştirilmesinin ertelendiği düşünülmektedir.

Share: