Bülten 2018-25 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Bülten: 2018/25
31.10.2018

31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

31 Ekim 2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile;

– Konut ve işyerlerine ilişkin tapu işlemlerinde uygulanan tapu harcı oranının toplamda yüzde 3 olarak uygulamasına yıl sonuna dek devam edilmesine karar verildi.

– Konut ve işyeri teslimlerindeki KDV oranının %18’den % 8’e indirilmesi uygulamasına yıl sonuna kadar devam edilmesine karar verildi.

– Mobilya sektöründe KDV oranı yıl sonuna yüzde % 18’den % 8’e indirildi.

– Ticari araçlarda KDV oranı yıl sonuna kadar %18’den yüzde %1’e indirildi,

– Binek otomobillerdeki ÖTV uygulamasında 15’er puana kadar indirim yapıldı.

– Beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfırlandı.

Konu başlıkları itibariyle detaylar aşağıdaki gibidir;

1-    Konut Ve İşyerlerine İlişkin Tapu İşlemleri Esnasında Alınan Tapu Harcı Oranındaki İndirimin Süresi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

30/04/2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Kararname ile 492 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin “1-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “31/10/2018” tarihine kadar “binde 15” olarak belirlenmişti. Bu defa 2018/11674 sayılı kararda yer alan “31/10/2018” tarihi “31.12.2018” olarak değiştirilmiştir.

Bu durumda normalde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) konut ve işyerine ilişkin tapu işlemleri üzerinden tapu devri esnasında alıcı ve satıcı için ayrı ayrı olmak üzere “binde 20” olarak alınan tapu harcı, 2018 yılının sonuna kadar “binde 15” olarak alınmaya devam edilecektir.

Kanuni oran alıcı ve satıcı için ayrı ayrı olmak üzere binde 20 olup ticari teamüller gereği genellikle tapu harcı alıcılar tarafından ödenmektedir.  O sebeple de uygulamada alıcıların ödediği toplam vergi yükü “binde20 + binde 20 = binde 40” olmakta bu da % 4 olarak ifade edilmektedir. Bu düzenleme ile toplamda % 4 olan vergi yükü yıl sonuna kadar % 3 olarak uygulanmaya devam olunacaktır.

2-    Konut ve İşyeri Teslimlerindeki Katma Değer Vergisi Oranı İndirim Süresi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3’üncü maddesinde yer alan “31/10/2018” ibaresi  “31/12/2018” olarak değiştirilmiştir.

Öncesinde 5 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara Geçici 3’üncü Madde eklenmiş ve bu düzenleme ile “31/10/2018” tarihine kadar konut ve işyeri teslimlerinde KDV oranının %18 yerine %8 olarak uygulanması kararlaştırılmıştı.

Son durum itibariyle, 2018 yılının sonuna kadar konut ve işyeri teslimlerinde KDV oranı % 8 olarak uygulanmaya devam devam edilecektir.

Diğer taraftan bu değişiklik %8 ve %18’lik orana tabi konut teslimleri için geçerli olup öteden beri %1 oranında KDV’ye tabi olan konut satışları bu değişiklikten etkilenmemektedir. Nitekim net alanı 150 metrekarenin altındaki olan ve aşağıda aranan özellikleri taşıyan konut teslimleri, eskiden olduğu gibi halen %1 oranında KDV’ye tabidir.

Buna göre; Yapı ruhsatı 01.01.2013- 31.12.2016 tarihleri arasında alınmış bulunan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2013-31.12.2016 tarihleri arasında yapılan konut inşaatı projelerindeki net alanı 150 metrekarenin altında olan ve,

  • 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirler dışında olan,

 

  • 16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerdeki,

 

  • 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde lüks ve birinci sınıf inşaat olarak yapılmayan,

 

  • Lüks ve birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere inşa edilen konutlarda yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerinde yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine istinaden tespit edilen arsa birim metrekare değeri; 500 TL’den az (500 TL hariç) olan, konutlar ile yapı ruhsatı 1.1.2013 tarihinden önce alınmış bulunan,

konutların tesliminde KDV oranı %1 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

3-    Mobilya Sektöründe KDV Oranı Yıl Sonuna Kadar % 8 Olarak Uygulanacaktır

Kararın 3’üncü Maddesinde, 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere Karara ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların tesliminde katma değer vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

Karar eki (I) sayılı cetvelde ise mobilya sektöründe yer alan ürünlerin olduğu görülmekte olup bu durumda yıl sonuna kadar mobilya sektöründe (Karar eki I sayılı cetvelde yer alan ürünlerde) KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

Diğer taraftan maddenin ikinci bendine göre, mükellefler indirimli orana tabi işlemlere ait iade hesabına bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri malları dahil edemeyeceklerdir.

4-    Ticari Araçlarda KDV Oranı Yıl Sonuna Kadar %1 Olarak Uygulanacaktır

Kararın 4’üncü Maddesine göre, 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, (8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 G.T.İ.P. numaralı) bazı ticari araçların tesliminde katma değer vergisi oranı % 1 olarak belirlenmiştir.

Benzer şekilde mükellefler indirimli orana tabi işlemlere ait iade hesabına bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri malları dahil edemeyeceklerdir.

5-    Binek Otomobillerin ÖTV Oranlarında Yıl Sonuna Kadar % 15’e Varan Oranlarda İndirime Gidildi

Kararın 5’inci Maddesine göre, 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 06/06/2002 tarihli Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranları Karara ekli (2) sayılı cetvelde yer aldığı şekilde belirlenmiştir.

Bahsi geçen ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaraları malların ise binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar olduğu görülmektedir.

Değişiklikten önceki oranlar ile Kararda yer alan ve 31/12/2018 tarihine kadar geçerli geçici oranlar karşılaştırıldığında esas olarak insan taşımak üzere tasarlanmış binek otomobil ve benzeri araçların ÖTV oranlarında indirime gidildiği görülmüştür.

En dikkat çeken durum ise indirim motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenlerde olup bu özellikteki araçlarda %15’e varan oranlarda ÖTV indirimine gidildiği görülmüştür.

6-    Yıl Sonuna Kadar Beyaz Eşyada ÖTV Oranı Sıfırlandı

Kararın 6’ıncı Maddesine göre, 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, yine 06/06/2002 tarihli Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan, Karar eki (3) sayılı cetvelde yer alan malların özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Bahsi geçen Karar eki (3) sayılı cetvel incelendiğinde cetvelde yer alan malların klima cihazları, buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar, gazla çalışan anında su ısıtıcılar, termosifonlar, çamaşır makinası, elektrikli süpürge, bir kısım elektrikli ısıtıcılar gibi temel beyaz eşyalar olduğu görülmektedir.

Bu ürünler daha önce % 6,7 onanında ÖTV’ye tabi idi. Bu durumda, listede yer alan ve genel olarak beyaz eşya olarak adlandırılan ürünler için yıl sonuna kadar ÖTV oranı sıfırlanmıştır.

Share: