Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirim Uygulamasında 2018 Yılına İlişkin Olarak Dikkate Alınacak Faiz Oranı Hakkında

27/03/2015 Tarih ve 6637 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10. maddesine eklenen (ı) bendi ile sermaye şirketlerine nakit sermaye artırımı yapmaları durumunda teşvik getirilmiştir.

Akabinde buna ilişkin yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile Ana Tebliğ’de yapılan değişiklikle bahis konusu indirimin kapsamı, indirim uygulanmasında dikkate alınacak hususlar ve indirim uygulamasına ilişkin kısıtlamalara yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

Buna göre söz konusu indirim uygulamasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “(TL Üzerinden Açılan) Ticari Krediler (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınması gerekmektedir.

Ayrıca indirim tutarının hesaplanmasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından, bu indirimden; ya 2018 yılı kurumlar Vergisi beyannamesinde ya da geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Bu durumda, 01.07.2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan nakit sermaye artırımlarının ödenen tutarları üzerinden TCMB tarafından en son açıklanan %27,04 oranında hesaplanan faiz indiriminin 2018 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinden kazançtan indirilmesi mümkündür.

İndirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, taahhüt edilen sermaye artırımı tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak bu işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetini kağıt ortamında veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz etmeleri gerekmektedir. İlaveten, indirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin nakdi olarak artırdıkları sermaye ile indirime konu edecekleri tutara ilişkin bilgileri, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Saygılarımızla.  
KARDEM YMM  

 

Share: