KDV Oran Değişikliğinin Yürürlük tarihinden Önce yapılmış işlemler için Değişiklik sonrası gerçekleşen Vade Farkı, Kur Farkı ve Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi durumlarında Hangi KDV Oranı Uygulanmalıdır?

Katma değer vergisi oranları %8’den 10’a, %18’den 20’ye artırıldı. 10.07.2023 tarihi itibari ile yeni KDV oranları yürürlüğe girmiştir. 10.7.2023 tarihinden ÖNCE gerçekleştirilen mal teslimi ve hizmet işlemlerine ilişkin 10.7.2023 tarihinden SONRA gerçekleşen; Vade Farkı, Kur Farkı ve Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi durumlarında İlk teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Vade Farkları: Teslim ve hizmet işlemlerine ait faturalarda ayrıca gösterilen vade farkları matraha dahil edilir ve işlemin tabi olduğu KDV oranı üzerinden vergilendirilir. Öte yandan, vadeli işlemlerde bedelin zamanında ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan yeni vade farkları da matrahın bir unsuru olduğundan, bu vade farklarına ait KDV, vadeli satışa konu teslim ve hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemlerin tabi olduğu oran üzerinden hesaplanır.(KDV Genel Uygulama Tebliği III/B-1.2.1)

Kur Farkları: Teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkları için satıcı tarafından faturalarda gösterilen kur farkına teslim ve hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemlerin tabi olduğu oran üzerinden hesaplanır. Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. (KDV Genel Uygulama Tebliği III/B-1.2.2)

Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi:

Matrahta değişiklik vuku bulduğu tarihte işlemin tabi olduğu KDV Oranının değişmiş olması halinde düzeltme işleminin, ilk teslim ve hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan KDV Oranı esas alınmak süratiyle yapılması gerekir. (KDV Genel Uygulama Tebliği III/B-1.2.3)

 

 

Share: