Bülten: 2020/13 27256 KANUN NUMARALI ARTI İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ (4447/GEÇİCİ 28.MADDE)

17.11.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 28.Maddenin 1.Fıkrası ile getirilen ve “Artı İstihdam Prim Desteği” olarak da isimlendirilen 27256 Kanun numarası verilen yeni prim desteğinin usul ve esasları SGK’nın 26.11.2020 tarihli ve 2020/49 Sayılı Genelgesinde açıklanmıştır.Detaylar aşağıdaki gibidir.

2019/Ocak ile 2020/Nisan dönemlerine ait APHB/MPHB’nde uzun vade sigorta kollarından 4/a kapsamında en az sigortalı bildirilen aydaki çalışan sayısına ilave olarak veya 17/4/2020 tarihinden sonra ilk defa SGK kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği halde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle APHB/MPHB vermeyen işyerlerinde 01/12/2020 tarihinden itibaren işe alınanların fiilen çalıştırılmaları halinde işverenlere sağlanacak olan 27252 kanun numaralı 7256 sayılı kanun ile getirilen Yeni SGK Prim Desteğinin Usul ve Esasları 2020/49 Sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır.

Genelge hükümleri 01/12/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

NOT: 4447 sayılı Kanunun Geçici 28.Maddesinde belirtilen nakdi ücret desteği uygulaması Türkiye İş Kurumu tarafından yürütüleceğinden bu hususa genelgede yer verilmemiştir.

27256 Prim Desteğinin  Sigortalı Yönünden Usul ve Esasları:

1) 01/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması,

2) 01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

3) İşe giriş tarihi itibarıyla Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaması, yaşlılık aylığı almaması,

Destek, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında uygulanmayacağından, 2-7-12-14-19-20-21-22-23-28-39-41-42-43-45-46-47-48-49-50-90-91-92 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan APHB için 27256 kanun numarası seçilemeyecektir.

4) Sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması,

5) Sigortalının fiilen çalıştırılması gerekmektedir. 

27256 Prim Desteğinin  Sigortalı Yönünden Usul ve Esasları:

 

1) Özel sektör işverenine ait olması,

 

2) Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına (MYÖ) tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

İlave olarak işe alınmasa dahi, sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalıdan dolayı ilgili aylarda destekten yararlanılabilecektir.

Destekten yararlanılacak ayda/dönemde bildirim yapılan toplam sigortalı sayısı hesabında 7, 19, 22, 42, 43, 46, 47, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır. Diğer yandan;

!       18/4/2020 tarihi ve sonrasında ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen işyerleri,
!       Daha önce tescil edildiği halde 2019 yılının tamamı ile 2020 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle SGK’ya APHB veya MPHB vermeyen,
!       Ya da 2019/01 ila 2020/04 aylarında Kuruma uzun vadeli sigorta kolları kapsamında bildirimde bulunmayan işyerleri,
!       İlave olma şartı aranmaksızın şartları sağlayan tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanabilecektir.
Sigortalı sayısı, ilgili ayda/dönemde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki APHB veya MPHB’de kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki belgelerde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir. 


3) 
Destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

Destek süresinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı, destek süresince destek kapsamında 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB ve MPHB ile Kuruma bildirilerek destekten yararlanılan sigortalı sayısının ikiye bölünmesi suretiyle bulunacak olup, bu sayının küsurat kısmının 0,50 ila 0,99 arasında olması halinde bu sayı tama iblağ edilecektir.

Destekten Yararlanılan Ortalama Süre = Destekten Yararlanılan Tüm Sigortalıların Gün Sayısı / Destekten Yararlanılan Sigortalı Sayısı formülü vasıtasıyla bulunacaktır. Buna göre, destekten yararlanılan ortalama sürenin küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Çalıştırılması gereken sigortalı sayısı ile destekten yararlanılan ortalama süre, destek süresinin bitmesinden (4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılmayacak sürenin son gününden) sonra sistem tarafından hesaplanarak İşveren Sisteminde bulunan “4447/Geçici 28. Madde Listeleme-Silme” menüsünde yer alan tanımlama ekranında gösterilecektir.

27256 Prim Desteği Tutarı, destek kapsamında işe alınan sigortalıların 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB/MPHB’de kayıtlı prim ödeme gün sayısının, Günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ve aylık azami olarak da: 30 gün x 44,15 TL = 1.324,50 TL destekten yararlanılacak olup,

Bu tutar her ay işverenlerin Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle,işsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

27256 Prim Desteği Süresi, 1/12/2020 il 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü (son gün dahil) arasında işe alınan ve belirtilen şartları sağlayan sigortalılardan dolayı, sigortalının işe alındığı tarihten itibaren fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay prim desteğinden yararlanılabilecektir.

27256 sayılı teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.

Destekten Yararlanma Başvurusu, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “27256-4447 Sayılı Kanun Geçici 28.Madde – İlave İstihdam Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Prim desteğinden yararlanılan ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

Prim desteği kapsamında olmasına rağmen, bu destekten yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde, geriye yönelik prim desteğinden yararlanılmak istenen dönemi takip eden 6 ay içinde başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır.

Prim desteğinden yararlanmakta olan işyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, prim desteğinden yararlanılan sigortalılardan dolayı, destek süresi aşılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanılması mümkündür.

27256 kanun numaralı APHB/MPHB’den tahakkuk edecek primlerin süresinde ödenip ödenmediği ile Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunup bulunmadığı şartları aranmayacaktır.

Aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlayan bir sigortalının, yeni işyerindeki çalışmaları dolayısıyla söz konusu destekten yararlanıp yararlanmayacağı hususu, yeni işyerinde sigortalı ve işyeri bakımından gerekli şartların sağlanmış olup olmadığına bakılarak yeniden değerlendirilecektir.

Share: