Bülten: 2022/03 7346 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı

25.12.2021 Tarih tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun dahil olmak üzere bir kısım kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Kanun ile diğer bazı düzenlemelerin yanısıra, elektirik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması, gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasında bölge ve merkezler dışında geçirilebilecek çalışma süresinin belirlenmesi ve Proje Bazlı Yatırımlarda yatırım yeri tahsisi desteğinin bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesi şeklinde uygulanabilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup öne çıkan hususlara ilişkin açıklamalar konu başlıkları itibariyle şağıdaki gibidir;

1- Gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasında bölge ve merkezler dışında geçirilebilecek çalışma süresinin belirlenmesi

Bilindiği üzere, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2’nci maddesi ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesi uyarınca, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan işletmelerde veya Ar-Ge tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak koşuluyla ilgili personelin Bölge / Merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmektedir.

Cumhurbaşkanı %20 olarak belirlenen oranı %50’ye kadar artırma yetkisine sahip olup, en son, 17/10/2021 tarih 4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak belirlenen oranın, 31/12/2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

7346 sayılı Kanun’un 20’nci maddesi ile 26.06.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2’nci maddesinin üçüncü fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan “istisna” ibaresi “teşvik’ şeklinde, altıncı cümlesinde yer alan “bu istisnadan faydalanamaz” ibaresi “için bu teşviktenfaydalanılamaz” şeklinde, yedinci cümlesinde yer alan “istisnasından” ibaresi “stopajı teşvikinden” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın dokuzuncu ve onuncu cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde Bölge dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.”

Yine 7346 sayılı Kanun’un 28’inci maddesi ile 28.02.2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ücretlerinin” ibaresi “ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin;” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “istisna” ibaresi “teşvik’ şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan “istisnadan” ibaresi “teşvikten’’ şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın altıncı ve yedinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde bu merkezler dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.”

7346 sayılı Kanun ile 4691 ve 5746 sayılı Kanunlarda yapılan bu değişikliklerle;

– Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin Bölge/Merkez dışında geçirdikleri süreler gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilebilecektir. Önceki düzenlemede Teknoloji Geliştirme Bölgesinde veya Ar-Ge/tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu olabilecek dışarıda geçirilen sürenin hesabında sadece toplam çalışma süreleri dikkate alınıyorken, yapılan düzenlemeyle Teknoloji Geliştirme Bölgesinde veya Ar-Ge/tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısı da dikkate alınabilecektir. Örneğin, bölge ve merkezler dışında geçirilebilecek çalışma süresi oranının şuanda %50 olarak belirlendiğini göz önünde bulundurduğumuzda, toplam 30 personeli bulunan bir TGB veya Ar-Ge/tasarım merkezinde, 15 personelin çalışma saatinin tamamını uzaktan çalışma olarak beyan edebilecektir.

– Cumhurbaşkanı’na gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasında bölge ve merkezler dışında geçirilebilecek çalışma süresi oranını %50’den, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda %75’e kadar çıkarabilmesine ilişkin yetki verilmiştir.

Bu düzenlemeler 12/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2- Proje Bazlı Yatırımlarda yatırım yeri tahsisi desteğinin bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesi şeklinde uygulanabilmesi

07/09/2016 tarihli Resmi Gazate’de yayımlanan 6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 80’inci maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması hâlinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz devredilmesine yetkilidir.

7346 sayılı Kanun’un 36 ncı maddesi ile 6745 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle, yatırım yeri tahsisi desteğinin, gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı ya da bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesi şeklinde uygulanması düzenlenmiş olup bu düzenleme 25/12/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3- Elektirik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması

Bilindiği üzere 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu uyarınca, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin (sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç) yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca göstermekte ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna intikal ettirmekteydiler.

7346 sayılı Kanun’un 4., 5., 6. ve 7. maddesi ile 3093 Sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle elektirik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  kaldırılmıştır.

Söz konusu 7346 sayılı Kanun metni ektedir.

Bülten 2022- 3 Eki 7346 Sayılı Kanun Metni

Share: