Bülten: 2022/04 7349 Sayılı Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

25.12.2021 Tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bir kısım vergi kanunlarında değişiklikler yapılmış yapılan değişikliklere ilişkin açıklama ve değerlendirmeler konu başlıkları itibariyle aşağıdaki gibidir;

1- Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

a- Vergiden Muaf Esnaf

7349 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan “10 kW’a kadar (10 kW dâhil)” ibaresi “25 kW’a kadar (25 kWdâhil) ” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklikle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden muaf esnaf’ başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendine göre 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar vergiden muaf tutulmuştur.

b- Ücretlerde İstisna

7349 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).”

7349 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle birlikte hizmet erbabının ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde;

– Verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

– Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır (2022 yılında Ağustos ayı itibariyle asgari ücret tutarına istabet eden ücret gelirinin vergi dilimi %15’ten %20’ye yükselmekte ve istisna tutarı değişmektedir).

– İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır.

– Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

 

c- Kaldırılan Hükümler

7349 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun;

– 106’ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “Diğer ücretlerde, gezici olarak çalışanların” ibaresi “Gezici olarak çalışanların” şeklinde değiştirilmiş, bentte yer alan “ücret ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

– 32’nci maddesi, 64’üncü maddesi, 108’inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, 109’uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları, 110’uncu maddesi, 118’inci maddesi ve 122’nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre 7349 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun;

– “Asgarî geçim indirimi” başlıklı 32’nci maddesi,

– “Diğer ücretler” başlıklı 64’üncü maddesi,

– “Vergilendirme dönemi içinde işe başlayan diğer ücret sahiplerinin vergi matrahı ve vergileri” başlıklı 110’uncu maddesi,

– “Diğer ücretler üzerinden tahakkuk eden vergilerde ödeme” başlıklı 118’inci maddesi,

– “Diğer ücret vergisinin mahsubu” başlıklı 122’nci maddesi,

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Yine;

– “Vergilendirme Dönemi” başlıklı 108’inci maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi hizmetin ifa olunduğu takvim yılıdır.” hüküm,

– “Tarh zamanı” başlıklı 109’uncu maddenin birinci fıkrasının (2)-numaralı bendinde yer alan “2. Diğer ücretlerde, hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde”, ikinci fıkrasında yer alan “2 numaralı bentte yazılı diğer ücret sahiplerinden bu bentlerde belirtilen tarh zamanlarının hitamından evvel memleketi terk edenlerin vergileri, memleketi terke tekaddüm eden 15 gün içinde tarh olunur. ” ve üçüncü fıkrada yer alan “2 numaralı bentte yazılı diğer ücret sahipleri, tarh zamanlarında, vergi karnelerini bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz ederek vergilerini tarh ettirmeye mecburdurlar.” hükümü de,

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

2- Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

7349 Sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi ile 01.07.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kâğıtlar” ibaresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir.

3- Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

7349 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi ile 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Müsteşarlığı” ibareleri “Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende yer alan “bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler” ibaresi eklenmiştir.

7349 Sayılı Kanun metni ektedir.

Bülten 2022- 4 Eki 7349 Sayılı Kanun

Share: