Bülten: 2021/48 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsuben veya Nakden İadesine İlişkin 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

06.102021 Tarih ve 31620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315)” ile 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmış olup, tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamalara yer verilmiştir.

Yapılan değişikliklerin özeti konu başlıkları itibariyle aşağıdaki gibidir

  1. A) Kesitin Yoluyla Ödenen Verginin Diğer Vergi Borçlarına Mahsup ve İadesi

Bilindiği üzere yıllık beyanname ile beyan edilen gelir veya kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup edilmektedir. Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilmektedir.

Diğer taraftan, 429 Sıra No.lu VUK GT hükümleri uyarınca, iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, bu Tebliğ ekindeki standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılmaktadır. Buna göre;

– Kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan gelir veya kurumlar vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi (1A),

– Geçici vergiden doğan gelir veya kurumlar vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi (1B)

Fazla veya yersiz olarak ödenen gelir/kurumlar vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi (1C),

kullanılmaktadır.

1) Talep Dilekçeleri

Bu Tebliğin 3., 4., 5. ve 6. maddeleri ile yukarıda anılan talep dilekçelerine, 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

2) Nakden İade Talepleri

Bu Tebliğin 4’üncü maddesi ile 252 Seri No.lu GV GT’nin “1.3.2. Nakden İade” başlıklı bölümünde değişiklik yapılmış, ayrıca bu bölümde yer alan rakamsal  sınırlar da artırılmıştır.

Buna göre, tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 50.000,00 TL’yi geçmemesi halinde iade talebi, yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablo (Ek: İade talep dilekçesi (1A) ile birlikte bu dilekçenin “Nakden İadelere İlişkin Açıklamalar” kısmında yer alan eklenecek belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi kaydıyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecektir. Daha önce rakamsal sınır 10.000 TL olarak dikkate alınmaktaydı.

Bu durumda;

– Ücret geliri elde edenler için işveren tarafından vergi kesintisinin yapıldığını gösteren yazının onaylı örneğinin,

– Gayrimenkul sermaye iradı elde edenler için kira kontratının onaylı örneğinin,

– Menkul sermaye iradı elde edenler için vergi kesintisinin yapıldığını gösteren belgenin onaylı örneğinin,

– Serbest meslek kazancı elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren belgenin onaylı örneğinin,

– Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari veya zirai kazanç elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumluları tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belgenin ilgili kurumca onaylanan bir örneğinin,

iade işlemini gerçekleştirecek olan vergi dairesine iade talep dilekçesi (1A) ile birlikte ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

Bu şekilde yapılacak nakden iade işlemlerinde tevkifat yapılan kişinin adı soyadı, TCKN/vergi kimlik numarası, ödemenin gayri safi tutarı ve yapılan tevkifatın tutarına ilişkin bilgiler ile tevkif yoluyla kesilen vergilerin ödenip ödenmediği hususunun vergi daireleri tarafından GİBİNTRANET/Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ekranından tespit edilebilmesi durumunda, bu bilgilere ilişkin belgeler mükelleflerden ayrıca kağıt ortamında aranılmayacaktır.

Ancak, nakden iadeye ilişkin bilgilerin YBS ekranından tespit edilememesi durumunda belirtilen belgelerin dilekçe ekinde istenilmesine devam edilecektir.

Nakden yapılacak iade taleplerinin 50.000,00 TL’yi aşması halinde, aşan kısım 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna istinaden iade edilecektir. 50.000 TL’ye kadar olan kısım ise, iade talep dilekçesi (1A) ve eklerinin eksiksiz ibraz edilmesi şartıyla teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilecektir.

Diğer taraftan nakden iade talebinin 500.000,00 TL’ye kadar olan kısmı mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tam tasdik raporuna istinaden iade edilebilecektir.

İade talebinin 500.000,00 TL’yi aşan kısmı ise vergi inceleme raporu sonucuna istinaden yerine getirilecektir.

Bahsi geçen rakamsal sınırlar, her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak olup tutarların hesabında 1.000,00 TL’ye kadar olan küsurat dikkate alınmayacaktır.

 

  1. B) Sonuçlanmamış iade talepleri

Tebliğin 9’uncu maddesi ile 252 Seri No.lu Tebliğe “4.5.1. Sonuçlanmamış iade talepleri” başlıklı bölüm eklenmiştir.

Buna göre 06.10.2021 tarihi itibariyle sonuçlanmamış iade talepleri hakkında yukarıda yer verdiğimiz tebliğ hükümleri geçerli olacaktır.

4.5.1. Sonuçlanmamış iade talepleri

Bu bölümün yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlanmamış iade talepleri hakkında bu bölümü ihdas eden Tebliğ hükümleri uygulanır.”

Söz konusu Tebliğ ektedir.

Bülten 2021-48 Eki Tebliğ

Share: