Bülten: 2021/42 Binaların 2022 Yılı için Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel Yayımlandı

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değerlerin Tespiti, İlanı ve Kesinleşmesi” başlıklı mükerrer 49/a maddesinde “Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıkları 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 29’uncu maddesi hükmü ile aynı Kanunun 31’inci maddesi uyarınca hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete ile ilân eder.” hükmüne yer verilmiştir.

01.09.2021 Tarih ve 31585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 79 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca anılan Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ektedir.

Bülten 2021-42 Eki Tablo

Bülten 2021-42 Eki Tebliğ

Share: