Bülten: 2021/41 7326 sayılı Kanun Kapsamında Başvuru ve İlk Taksit Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

27.08.2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1’inci maddesi gereğince 03.06.2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 2’nci, 3’üncü, 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci maddeleri ile 10’uncu maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31/8/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10’uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi birer ay uzatılmıştır.

Bilindiği üzere 7326 sayılı Kanun’un;

-2’nci maddesinde kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümler,

-3’üncü maddesinde kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara ilişkin hükümler,

-4’üncü maddesinde inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere ilişkin hükümler,

-5’inci maddesinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler,

-6’ncı maddesinde işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümler,

-7’nci maddesinde kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümler,

-8’inci maddesinde ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezalarına ilişkin hükümler,

– 10’uncu maddesinde diğer hükümler,

yer almaktadır.

Yayımlanan Karar uyarınca uzayan bazı başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri aşağıdaki gibidir.

Başvuru/Ödeme Türü Eski Hali Yeni Hali
Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması için başvuru süresi (Madde-2) 31 Ağustos 21 30 Eylül 21
Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksitini ödeme süresi V 30 Eylül 21 1 Kasım 21
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödeneceM tutarların ilk taksitinin ödeme süresi 31 Ekim 21 30 Kasım 21
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi (Madde-3) 31 Ağustos 21 30 Eylül 21
Gelir Vergisi Kanunu’nun 64 üncü maddesinde sayılan diğer ücret mükelleflerinin vergi dairelerine başvurarak 2021 takvim yılına ilişkin gelir vergilerini tarh ettirmeleri ve karnelerine işletmelerine ilişkin başvuru süresi (Madde-4) 31 Ağustos 21 30 Eylül 21
Matrah ve vergi artırımları için başvuru süresi (Madde-5) 31 Ağustos 21 30 Eylül 21
Matrah ve vergi artırımları ile ilgili hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin peşin veya ilk taksitinin ödeme süresi 30 Eylül 21 1 Kasım 21
İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedilme süresi (Madde-6) 31 Ağustos 21 30 Eylül 21
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirme süresi (Madde-6) 31 Ağustos 21 30 Eylül 21
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların vergi dairelerine beyan edilmesi suretiyle kayıtların düzeltilmesi süresi (Madde-6) 31 Ağustos 21 30 Eylül 21
Aktife kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi (Madde 11) 31 Aralık 21 31 Aralık 21

 

Karar ile sadece başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldığından, diğer ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4419 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerine bağlı bazı yerleşim yerlerinde meydana gelen afetler nedeniyle oluşan mücbir sebebe istinaden, bu bölgelerle sınırlı olmak üzere, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan taksit ödeme süreleri yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu kararlar ektedir.

Bülten 2021-41 Eki 4419 Sayılı Karar

Bülten 2021-41 Eki 4420 Sayılı Karar

 

Share: