Bülten: 2021/15 Daha Önce Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 31/05/2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki 2006/10731 sayılı bakanlar kurulu kararında Geçici 2. ve Geçici 3. Maddelerinin uygulanma sürelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.04.2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Bu Karar ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2 inci ve geçici 3 üncü maddelerinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 31/5/2021 tarihine uzatılmıştır.

  1. a) Türk Lirası Mevduat faizi ve kar payı gelirlerine uygulanacak stopaj oranları

Daha önce yayımlanan 30/9/2020 tarihli ve 3032 Sayılı Karar ile Türk Lirası mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları 30/09/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, geçici süreyle düşürülmüş akabinde 23/12/2020 tarihli ve 3321 Sayılı Karar ile bu oranların uygulama süresi 31/3/2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa 3755 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2 inci maddesinde yer alan 31/3/2021 ibareleri 31/5/2021 olarak değiştirilmiş ve bu suretle daha önce düşürülen ve uygulama süresi uzatılan stopaj oranların uygulama süresi 31/5/2021 tarihine kadar bir kez daha uzatılmıştır. Söz konusu uzatma 01.04.2021 tarihinde açılan ve vadesi yenilenen hesaplara uygulanacaktır.

Bahsi geçen uygulamaya ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir;

2) Mevduat faizlerinden;

  1. i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
  2. ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

  1. iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

  1. i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
  2. ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.”

  1. b) Banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına uygulanan stopaj oranları

Daha önce yayımlanan 23/12/2020 tarihli ve 3321 Sayılı Karar ile 2006/10731 sayılı Karara eklenen Geçici 3’üncü madde ile 23/12/2020 ile 31/3/2021 tarihleri (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranlarının uygulanacağı, ayrıca söz konusu tarihler arasında iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara da %0 oranında stopaj uygulanacağı hüküm altına alınmıştı.

Bu defa 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2’nci maddesi ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2’inci maddesinde yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/5/2021” olarak değiştirilmiş, bu suretle daha önce düşürülen stopaj oranların uygulama süresi 31/5/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan oranların uygulanması 31.05.2021 tarihine uzatılmıştır. Söz konusu uzama 01/04/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 01/04/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacaktır.

Stopaj oranları aşağıdaki gibidir;

– Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

– Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

– Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

– 6 Aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

– 1 Yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

– 1 Yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.

Share: