Bülten: 2020/48 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (Torba Kanun) Komisyondan Geçti

Kamuya olan borçların yeniden yapılandırması amacıyla hazırlanan yasa teklisi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklif,

– Kurumlar vergisi oranını indirmeye ilişkin Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi,

– Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini geri almaları durumunda kar dağıtımına ilişkin vergileme ilkelerinin belirlenmesi,

– Varlık Barışı düzenlemesi,

– Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesi kapsamında düzenlemelerin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılarak, istisna kapsamındaki kazançların hangi durumda madde kapsamında tevkifata tabi olacağı hususuna açıklık getirilmesi,

– Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi

– Kısmi zamanlı çalışmanın teşvik edilmesi ve yeni istihdam artışı sağlanması amacıyla kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getirilmesi,

– İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin istihdama daha hızlı dönüşlerinin teşvik edilmesi,

– İş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019-17/4/2020 döneminde sona erenlerin aynı işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde destek uygulaması,

– 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için destek uygulaması,

– İşsizlerin istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla 2020 yılı sonuna kadar uygulanacak olan destek ve teşviklerin uygulama sürelerinin uzatılması,

– Tam mükellef gerçek kişilerin mal ihracından elde ettikleri kazançlarının %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesi,

– Konaklama vergisinin 1 Ocak 2022’ye ertelenmesi,

– Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17’nci, geçici 23’üncü maddelerinde yer alan sürelerin uzatılması,

gibi düzenlemeler içermekte.

Bunun yanı sıra Teklif ile;

– Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın alacaklısı olduğu tüm vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (vergi idaresince takip edilmekle birlikte diğer kamu kurumlarınca uygulanan cezalar dahil),

– Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen tüm sosyal güvenlik primleri, sigorta primleri, emekli kesenekleri, kurum karşılıkları, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primleri ve bunlara bağlı gecikme cezası ve zamları, isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları, eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan sigorta primi ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları, idari para cezaları,

– Gümrük İdaresi tarafından takip edilen tüm gümrük vergileri, faizleri, gecikme zamları, gümrük para cezaları,

– Belediyeler tarafından takip edilen başta emlak vergisi olmak üzere, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi gibi tüm vergi alacakları, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ile kamu alacakları dışında su, atık su, katı atık ücretleri, özel hukuktan doğan alacakları.

– Sanayi Bakanlığı tarafından takip edilen ve  Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler ile KOSGEB’in kredi alacakları,

– Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i alacakları,

– Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Mazbut Vakıflar tarafından takip edilen kira alacakları,

– TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, İhracatçı Birlikleri vb kuruluşların üyelerinden olan aidat alacaklar,

– TSE’nin sunmuş olduğu hizmetler nedeniyle doğan alacakları,

– Özel İdarelerin, Belediyelerin ve Belediyelerin Sahip Olduğu Şirketler ve yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu Sşirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları,

– Kara Yolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, Çevre Kanunu’na göre kesilen para cezaları, seçim, nüfus, askerlik para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi

Kamuya olan alacakların da yeniden yapılandırması öngörülmektedir.

Yapılandırma kapsamına, 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesindeki kesinleşmiş borçların alınması beklenmektedir.

Başvuruların ise 31 Aralık 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılması beklenmektedir.

Geçmişteki yapılandırmalarda olduğu gibi benzer şekilde;

– Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve YİKOB’lara olan borçların ilk taksidinin 2021 yılı Ocak ayında,

– Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların ilk taksidinin 2021 yılı Şubat ayında  başlaması öngörülmektedir.

Yine geçmiş yapılandırmalarda olduğu gibi alacaklara vadelerinden yapılandırma düzenlemesinin yayımı tarihine kadar geçen süre için yasal gecikme zammı ya da faizi oranları yerine, yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE oranında faiz eklenmesi ve borçluya 6, 9, 12 ve 18 taksit şeklinde ve ikişer ayda bir ödemeli ödeme seçeneklerinin sunulması öngörülmektedir. Taksitle ödeme seçeneğinin seçilmesi durumunda ise yine Kanunla belirlenen ilave faiz hesaplanacaktır.

Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi durumunda ise ilave bir takım indirimler mevcuttur.

Diğer taraftan borçluların kanundan yararlanmaları için ilk 2 taksiti mutlaka süresinde ödemeleri gerekmekte olup ilk 2 taksiti ödedikten sonra bir takvim yılında 2 defa taksiti süresinde ödememe hâlinde kanunu ihlal etmemiş olacaklar.

Teklifin yasalaşma sürecinde önergelerle değiştirilmesi mümkün olup yasalaşma sürecinde;

– Henüz kesinleşmemiş veya dava safhasında olan alacakların da kanun kapsamına alınası,

– Geçmiş yapılandırmalarda olduğu gibi Gelir Vergisi, Stopaj Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi için 2019 yılı dahil geçmiş son beş yıl için matrah artırımı imkanı getirilmesi,

– Stok affı , kasa affı getirilmesi,

yönünde kamuoyun da yüksek beklenti mevcuttur.

Share: