Bülten: 2020-2 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar, 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Değerleme Oranında Artırılarak Belirlendi

Hatırlanacağı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı % 22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir.

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun Mükerrer 138’inci maddesinde;

– Bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılacağı,

– Bu suretle hesaplanan harç tutarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirlerinin, nazara alınmayacağı,

– Cumhurbaşkanı’nın bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda  yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan  maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkili olduğu,

Hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanun hükümleri gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından hazırlanan ve 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 84 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğ ile; 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere belirlemiştir. Buna ilişkin tablo ekteki gibidir.

Diğer taraftan yine anılan Kanun hükümleri gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından hazırlanan ve 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğ ile; Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarınca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayıları 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 01.01.2020 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 5,82 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

– (2) sayılı tarifedeki miktarlar için 3,470

 

– (5) sayılı tarifedeki miktarlar için 1,680

 

– (6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için 0,510

 

– (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için 0,460

 

– (7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için 1,360

 

– Diğer tarifelerdeki miktarlar için 1,000

 

olarak belirlenmiştir.

Share: