Bülten: 2020-3 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar, 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Değerleme Oranında Artırılarak Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir.

 

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun hükümleri gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından hazırlanan ve 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 513 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 213 sayılı Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2019 yılında uygulanan had ve tutarlar yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 01/01/2020 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarlar belirlenmiştir.

 

1/1/2020 Tarihinde yürürlüğe giren had ve tutarlar aşağıdaki gibidir;

 

VERGİ USUL KANNUNDA YER ALAN VE 01/01/2020 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLARA İLİŞKİN LİSTE
MADDE NO KONUSU 2020 Yılında Uygulanacak Tutar

(TL)

MADDE 104 İlanın şekli  
1- İlanın vergi dairesinde yapılması 3.300

 

3-İlanın;

– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

3.300-330.000

 

 

330.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115 Tahakkuktan vazgeçme 40
MADDE 153/A Teminat tutan 140.000
MADDE 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  
1-Yıllık;

– Alış tutarı

– Satış tutarı

 

280.000

390.000

2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı 140.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 280.000
MADDE 232 Fatura kullanma mecburiyeti 1.400
MADDE 252 Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 4
MADDE 313 Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 1.400
MADDE 343 En az ceza haddi  
– Damga vergisinde

– Diğer vergilerde

18

35

MADDE 352 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)  
I inci derece usulsüzlükler  

220

1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 130
3- İkinci sınıf tüccarlar 67
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 30
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 18
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 8,5
II nci derece usulsüzlükler  

120

1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 67
3 – İkinci sınıf tüccarlar 30
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 18
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,5
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,7
MADDE 353 Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması  
1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

350

 

 

 

 

 

 

 

 

180.000

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

– Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

– Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.000

 

180.000

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 350
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 8.500
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 420
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.300

 

 

 

260.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.800
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.300
MADDE 355 b) Damga Vergisinde  
  – Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2,9
MÜKERRER MADDE 355 Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza  
86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.300
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.200
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 600
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 360
– Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.800.000

 

Share: