Bülten: 2019-98 2020 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Yeniden Değerleme Oranı %12 Olarak Belirlendi.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin B fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Nitekim anılan Kanun hükümleri uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranını % 22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir.

Buna ilişkin hazırladığımız 2019/97 sayılı Bültenimizde de değindiğimiz üzere, (Cumhurbaşkanlığı’nca kendisine tanınan yetki çerçevesinde aksi yönde bir düzenleme yapılmadıkça ki; MTV yönünden aksi bir düzenleme yapıldı) yeniden değerleme oranına bağlı olarak çeşitli vergi, harç ve cezalar 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % % 22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) oranında artırılarak uygulanacaktır.

Diğer taraftan 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Yetki” başlıklı 10. Maddesinde;

“(Değişik: 26/12/1993-3946/35md.) (Mülga birinci fıkra: 25/12/2003-5035/49 md.) Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

(Değişik üçüncü fıkra: 23/11/2000-4605/1 md.) Cumhurbaşkanı; (1)

 1. a) Yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye, taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye,(2)

…………………………………………………

 1. c) EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye,

Yetkilidir.

(Değişik dördüncü fıkra: 28/11/2017-7061/25 md.) Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.”

hükmü yer almaktadır.

Buna ilaveten, 7061 Sayılı Kanunla 01 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme esasları değiştirilerek, mevcut vergilendirme kriterlerine aracın vergi değeri de eklenmiş ödenecek vergi tutarı, aracın değerine göre de farklılaştırılmıştır. Yapılan bu değişiklikle 01/01/2018 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar ile bu tarihten sonra kayıt ve tescil edilen araçlar için farklı tarife uygulanması esasına geçilmiştir.

Bu durumda, 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları 2019 yılı tutarlarına oranla %12 oranında artırılarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından (31.12.2019 tarihinden önce) yayımlanacak tebliğ ile ayrıca ilan edilecek olup fikir vermesi açısından Tebliğin ilgili bölümünün aşağıdaki gibi olması tahmin edilmektedir;

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

 1. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

01/01/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır

No

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)  
1 – 3

yaş

4 – 6

yaş

7 – 11

yaş

12 – 15

yaş

16 ve

yukarı yaş

 
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 46.300’ü aşmayanlar 1 964 672 376 284 101  
46.300’ü aşıp 81.100’i aşmayanlar 2 1.060 739 413 314 111  
81.100’i aşanlar 3 1.157 806 451 342 121  
1301 – 1600 cm³ e kadar 46.300’ü aşmayanlar 4 1.679 1259 730 516 198  
46.300’ü aşıp 81.100’i aşmayanlar 5 1.847 1.384 803 567 217  
81.100’i aşanlar 6 2.015 1.511 876 619 237  
1601 – 1800 cm³ e kadar 115.900’ü aşmayanlar 7 3.260 2.549 1.500 915 355  
115.900’ü aşanlar 8 3.557 2.780 1.637 999 388  
1801 – 2000 cm³ e kadar 115.900’ü aşmayanlar 9 5.136 3.956 2.325 1.384 545  
115.900’ü aşanlar 10 5.603 4.316 2.537 1.511 595  
2001 – 2500 cm³ e kadar 144.800’ü aşmayanlar 11 7.704 5.593 3.494 2.088 827  
144.800’ü aşanlar 12 8.406 6.102 3.811 2.278 902  
2501 – 3000 cm³ e kadar 289.700’ü aşmayanlar 13 10.742 9.355 5.839 3.140 1152  
289.700’ü aşanlar 14 11.720 10.194 6.369 3.426 1258  
3001 – 3500 cm³ e kadar 289.700’ü aşmayanlar 15 16.359 14.720 8.867 4.426 1.623  
289.700’ü aşanlar 16 17.847 16.057 9.672 4.828 1.772  
3501 – 4000 cm³ e kadar 463.600’ü aşmayanlar 17 25.722 22.211 13.080 5.839 2.325  
463.600’ü aşanlar 18 28.060 24.229 14.271 6.369 2.537  
4001 cm³ ve yukarısı 550.500’ü aşmayanlar 19 42.097 31.568 18.696 8.403 3.260  
550.500’ü aşanlar 20 45.924 30.749 20.396 9.166 3.557  
2- Motosikletler 
100-250 cm3’e kadar 180 136 100 63 25  
251 – 650 cm3’e kadar 373 282 180 100 63  
651 – 1200 cm3’e kadar 959 570 282 180 100  
1201 cm3 ve yukarısı 2.324 1.537 959 762 373  

 

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesine eklenen fıkralar uyarınca;

 

– (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 1. a) 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,
 2. b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,
 3. c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,
 4. d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,
 5. e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,
 6. f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,
 7. g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,
 8. h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında,

ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,

yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında,

– (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 1. a) 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
 2. b) 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,
 3. c) 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,
 4. d) 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında

vergilendirilecektir.

 1. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

……………………………………….

 

 1. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

……………………………………….

 

 1. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

Motor Silindir Hacmi (cm3) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı 964 672 376 284 101
1301-1600 cm3 e kadar 1.680 1.259 731 516 198
1601-1800 cm3 e kadar 2.965 2.316 1.364 831 323
1801-2000 cm3 e kadar 4.670 3.596 2.115 1.259 496
2001-2500 cm3 e kadar 7.003 5.085 3.177 1.898 752
2501-3000 cm3 e kadar 9.766 8.495 5.308 2.855 1.048
3001-3500 cm3 e kadar 14.872 13.382 8.061 4.023 1.476
3501-4000 cm3 e kadar 23.383 20.191 11.891 5.308 2.115
4001 cm3 ve yukarısı 38.272 28.699 16.996 7.638 2.965

 

7103 sayılı Kanunun 21’inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8’inci maddesine eklenen fıkra uyarınca;  (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 

 1. a) 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,
 2. b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,
 3. c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,

 

 1. d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,

 

 1. e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,

 

 1. f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,

 

 1. g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,

 

 1. h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında,

 

ı) 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,

 

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

 

Bülten 2019-98 Eki Karar

Share: