Bülten: 2019-97 2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %22,58 Olarak Belirlendi

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin B fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bunun yanı sıra 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123. Maddesinin ikinci fıkrasında; Aynı Kanun’un 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve mükerrer 121’inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı,  (700 Sayılı KHK’nın 45 inci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük:09.07.2018) Cumhurbaşkanı’nın bu surette tespit edilen had ve tutarları %50’sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun hükümleri uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranını % % 22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir.

Cumhurbaşkanlığı’nca kendisine tanınan yetki çerçevesinde aksi yönde bir düzenleme yapılmadıkça, yeniden değerleme oranına bağlı olarak çeşitli vergi, harç ve cezalar 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % % 22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) oranında artırılarak uygulanacaktır.

Aynı zamanda 2019 yılına ait dördüncü geçici vergi dönemi için de geçerli olacak olan bu oran;

– VUK’ta yer alan fatura düzenleme sınırı ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları gibi had ve miktarlar,

– GVK’da yer alan gelir vergisi dilimleri,

– Konutların kiraya verilmesinde uygulanan istisna tutarı,

– Yemek yardımı istisnası,

– Maktu damga vergileri, harçlar,

– KDV iadelerine ilişkin asgari had ve tutarlar,

– Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları,

gibi 2020 yılında uygulanacak belli başlı had ve tutarların belirlenmesinde de geçerli olacaktır.

Diğer taraftan kendisine tanınan yetki çerçevesinde, motorlu taşıtlar vergisi yönünden yeniden değerleme oranı %12 olarak farklı belirlenmiş belirlenmiş olup bu husus bir sonraki Bültenimizde değerlendirilmiştir.

Bülten 2019-97 Eki Tebliğ

Share: