Bülten: 2019-78 Tecil Faizi Oranı 25/10/2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %19’a Düşürülmüştür

Geçtiğimiz günlerde 1592 Karar ile 01/07/2019 tarihinden bu yana aylık %2,5 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı (ve aynı zamanda gecikme faizi ve pişmanlık zammı) oranı, 02/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2’ye indirilmiş akabinde Tahsilat Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle de 11/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ise yıllık %17,25 ; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da yıllık %18,25 olarak yeniden belirlenmişti.

 

Bu defa 25/10/2019 tarih ve 30929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4)” ile tecil faizi oranı yıllık %22 olarak uygulanmaktayken 25/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere %19’a düşürülmüştür.

 

Dönemler itibariyle aylık tecil faizi oranları tablodaki gibidir.

 

Dönem Oran (Yıllık %) Yasal Düzenleme
04.03.2005 – 27.04.2006 30 434 seri no.lu Tahsilât Genel Tebliği
28.04.2006 – 20.11.2009 24 438 seri no.lu Tahsilât Genel Tebliği
21.11.2009 – 20.10.2010 19 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 1
21.10.2010 – 05.09.2018 12 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 2
06.09.2018 – 25.10.2019 22 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 3
25.10.2019 – 19 Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 4

 

Tebliğ metni aşağıdaki gibidir.

 

25 Ekim 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30929
TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

(SERİ: C SIRA NO: 4)

Tecil Faizi

MADDE 1 – 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %19 olarak belirlenmiştir.

Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Tecil faizi, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Share: