Bülten: 2019-49 Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelere Ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarına Uygulanacak BSMV Oranı 18.06.2019 Tarihinden İtibaren Sıfırlandı

Hatırlanacağı üzere, 01.05.2008 tarihinden bu tarafa kambiyo muamelelerinde BSMV oranı sıfır olarak uygulanmaktayken görülen lüzum üzerine 15.04.2008 tarihinde 2008/13459 Sayılı BKK ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yer alan BSMV nispetlerinin tespiti hakkındaki 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilerek, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı 15.05.2019 tarihinden itibaren binde 1 olarak belirlenmiş, böylece banka, sigorta şirketleri, döviz bürosu veya bankerin kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 oranında BSMV hesaplaması zorunlu hale getirilmiş, ancak;

– Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarında,

– Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışlarında,

– Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında,

satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı sıfır olarak belirlenmişti.

Bu düzenlemenin üzerinden fazla bir zaman geçmeden, 17.06.2019 tarih ve 30804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1149 Sayılı Karar ile, 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir;

“4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları”

Böylece 18.06.2019 tarihinden itibaren sanayi sicil belgesi sahibi işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarına uygulanacak BSMV oranı yeniden  sıfırlanmıştır.

Share: