Bülten: 2019-45 Yeminli Mali Müşavirlerinin Düzenlemiş Oldukları Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesinin Önü Açıldı

Bilindiği üzere 213 sayılı VUK’nun Mükerrer 227’nci maddesinin birinci fıkrasının 3’üncü bendi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeminli mali müşavirlik tasdik işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmeye ve tasdike konu işlemleri mükellef grupları, faaliyet ve tasdik konuları itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye ve uygulatmaya ve bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştı.

Bakanlık bu yetkisini kullanarak 1 Haziran 2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) ile yeminli mali müşavirlerin tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesinin önünü açmış oldu.

Bu düzenleme ile yeminli mali müşavirler 3568 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlemiş oldukları Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının gönderilmesinde, gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanma ve söz konusu raporları kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlama imkanına da kavuşmuş oldular.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarından hangilerinin elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden alınacağı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ayrıca duyurulacak ve bu duyuruda belirtilen tarihten itibaren söz konusu Raporlar elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi zorunlu hale gelecek. GİB tarafından internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderileceği duyurulmayan Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının mevcut hükümler çerçevesinde kağıt ortamında verilmesine devam edilecek. Bunun yanı sıra  Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik ortamda gönderileceği belirtilen Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının belirli koşullarda kağıt ortamında ibraz edilmesini de talep edebilecek.

Uygulamanın usul ve esaslarına ilişkin öne çıkan hususlar ise şu şekilde;

YMM’lerin bu uygulamadan faydalanabilmek için bağlı bulundukları vergi daireleri veya interaktif vergi dairesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre almaları gerekmekte olup daha önceden sözleşme ve bilgi formları ile elektronik beyanname gönderme amaçlı verilen kullanıcı kodu ve şifre olması halinde yeni bir kullanıcı kodu ve şifre almaksızın mevcut kullanıcı kodu ve şifreleri kullanabilecek.

Sorumluluğu her hal ve takdirde YMM’de olmak ve rapor YMM tarafından bizzat (e)imza edilmek şartıyla, büro çalışanları sisteme “alt kullanıcı” sıfatıyla tanımlanarak rapor üzerinde işlem tesis edebilecekler.   Ancak alt kullanıcıların raporla ilgili sistem üzerinde işlem tesis edebilmeleri için kendilerine ait internet vergi dairesi şifresinin olması şart. O nedenle, sisteme “Alt Kullanıcı” olarak tanımlanan büro çalışanları, kendi adlarına kullanıcı kodu ve şifre alabilmek için ilgili vergi daireleri veya interaktif vergi dairesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmekte.

YMM’ler, kullanıcı kodu ve şifre kullanarak http://www.gib.gov.tr/ adresinden internet vergi dairesi sistemine girerek Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin ilgili menü başlığını seçerek sisteme girecek, sistem üzerinde ilgili bölümlerin doldurulması, açıklamaların yapılması, Rapor eklerinin belirtilmesi ve girilmesini müteakiben elektronik imza ile imzalayarak raporu ilgili vergi dairesine gönderebilecek.

YMM’nin imzasını taşıyan belgeler ile Başkanlık tarafından üretilen (beyanname, tahakkuk fişi ve benzeri) belgeler Rapora elektronik ortamda eklenecek ancak diğer kişi veya kurumların imzasını ya da onayını taşıyan belgeler kağıt olarak ilgili vergi dairesine ibraz edilecek. Sistem üzerinde mevcut ek listesinde ise hangi ekin kağıt ortamında hangi ekin elektronik ortamda sunulduğu işaretlenecek.

Elektronik olarak eklenebilecek eklerin toplamı 5 megabaytı aşamayacak olup sisteme yüklenen eklerin boyutunun 5 megbaytı geçmeyecek şeklilde ayarlanması, eklerin boyutunun bu limiti aşması durumunda ise elektronik olarak eklenemeyen eklerin Raporun tarih ve sayısı ilgi tutularak ilgili vergi dairesine kağıt ortamında ibraz edilmesi gerekmekte.

Sistemden elektronik imzalı olarak gönderilen Raporların geçerlilik kazanması için, bu Raporların ilgili mevzuatında belirtilen sürenin son gününe (saat23:59’a) kadar ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmekte olup bu rapora bağı olup limit aşımı nedeniyle kağıt ortamında gönderilmesi gereken eklerin de son gün mesai saati bitiminde ibraz edilmiş olması gerekmekte.

Söz konusu belgeler, yeminli mali müşavirler tarafından bizzat ibraz edilebileceği gibi yeminli mali müşavirlerin çalışanları tarafından ya da alma haberli posta yoluyla ibraz edilebilecek olup. Posta yolunun tercih edilmesi durumunda (alma haberli) postaya veriliş tarihi esas alınacak.

İlgili mevzuatında ibraza dair süre sınırlaması bulunmayan Raporlarda ise söz konusu Raporlar eklerinin gönderimi tamamlanmadığı anda  vergi dairesince işleme konulacak.

İlgili mevzuatında vergi dairesine verilmesine dair süre sınırlaması bulunan Raporlar üzerinde ancak bu süre zarfında değişiklik yapılabilecek. Süre sınırlaması bulunmayan Raporlarda ise vergi dairesince işlemler tamamlanana kadar Rapor üzerinde değişiklik yapılabilecek.

Rapor üzerinde değişiklik yapma, Raporu pasife alma işlemlerinin  ne şekilde yapılacağı hususlarına ise https://intvrg.gib.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanacak teknik kılavuzlarda yer verilecek.

Daha önce vergi dairesine elektronik imza ile gönderilen bir Raporun değiştirilmesi durumunda ise bu Rapor yeniden e-imza ile imzalanarak vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecek. Raporlardaki değişikliğin takip edilmesi amacıyla, değiştirilerek yeniden e-imza ile imzalanan Raporlar ile ilk Rapor arasında sistem tarafından bağ kurulacak.

Benzer şekilde sistem üzerinden hazırlanacak Raporların dispozisyonları, bu Raporların oluşturulması, kaydedilmesi ve gönderilmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bu hususlarda yapılacak değişiklikler de https://intvrg.gib.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanacak teknik kılavuzlar ile duyurulacak.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren YMM’ler sadece Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin tasdiki (Tam Tasdik) kapsamında düzenlemiş oldukları Raporlarını elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderebilecekler. GİB tarafından duyuru yapılana, bunların dışındaki diğer Raporların mevcut hükümler çerçevesinde kağıt ortamında verilmesine devam edilecektir.

Bunun yanı sıra, 2019 yılında verilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları bu Tebliğ çerçevesinde elektronik ortamda veya kağıt ortamında ihtiyari olarak gönderilebilecek olup 01/01/2020 tarihinden itibaren ise Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları zorunlu olarak sadece elektronik ortamda gönderilecek.

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kağıt ortamında verilmiş olan raporlarının ise ayrıca elektronik ortamda gönderilmesi gerekmemektedir.

Share: