Bülten: 2019-06 ÖTV Uygulamasında Bulgaristan Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçin Standart Yakıt Deposu Tanıtımı Değişti

4760 sayılı ÖTV Kanununun 1. Maddesine göre, Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların kullanılmak üzere ithalatı ve ilk iktisabı, kayıt ve tescile tâbi olmayanların ithalatçıları veya imalatçıları tarafından teslimi, (III) ve (IV) sayılı listedeki malların ithalatçı ve imalatçıları tarafından teslimi ile (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbidir.

Yine aynı Kanunun 10/1. Maddesine göre, özel tüketim vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler, ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir, diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyet hükümleri, uluslararası anlaşma hükümleri hariç, bu vergi bakımından geçersizdir.

Nitekim 27/4/2006 tarihli ve 5493 sayılı Kanunla Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na eklenen 7/A maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarda teslimi özel tüketim vergisinden istisna edilmiş olup bahsi geçen (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan ve yukarıda G.T.İ.P. numaraları sayılan mallar kamyon, tır, çekici, traktör vb. kara araçlarıyla deniz araçlarında kullanılabilen ve motorin olarak adlandırılan akaryakıt türüdür.

Bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usul ve esasları belirleme, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulama konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiş olup bu yetkiye dayanarak ÖTV kapsamına giren mallarda vergi uygulamasına ilişkin bugüne kadar yayınlanmış bulunan toplam 36 adet Genel Tebliğin tamamı yürürlükten kaldırılarak, (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeler için ayrı ayrı Uygulama Genel Tebliğleri yayımlanmış, böylece ÖTV Kanununun uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, liste kapsamındaki mallar itibariyle ayrı ayrı yeniden belirlenmiştir.

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin, “II- İstisnalar Ve Vergi İndirimi / C. Diğer İstisnalar / 5. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna” bölümünde, Kanunun 7/A maddesine ilişkin olarak yayımlanan 26/6/2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1’inci maddesi ile söz konusu istisnanın aşağıdaki listede yer alan kara ve deniz sınır kapılarındaki gümrüklü sahalarda ve  Tebliğin müteakip bölümde  yer alan usul ve esaslar çerçevesinde uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

SINIR KAPILARI LİSTESİ
Sıra No Kara Sınır Kapıları İli
1 Çıldır Aktaş Ardahan
2 Dilucu Iğdır
3 Gürbulak Ağrı
4 Hamzabeyli Edirne
5 İpsala Edirne
6 Kapıköy Van
7 Kapıkule Edirne
8 Sarp Artvin

 

Ana Tebliğin “5.2. Tanımlar” başlıklı bölümde ise;  “Standart Yakıt Deposu: Gümrük Kanununun 167’nci maddesinin (9) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında çıkarılan 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 95 inci maddesinde tanımlanan standart depolar kapsamında; TIR çekicilerinde 900, istiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde 650, istiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil) kamyon ve tankerlerde ise 490 litreyi aşmamak üzere (frigorifik depolardaki yakıt miktarı, ihraç malı taşıyan her bir araç türü için belirlenen bu miktar kadar ayrıca dikkate alınır.), istisna uygulanacak depoları ifade eder.” eder şeklinde tanımlanmıştır.

 

Özetle, (24 Ocak 2019 tarihli duruma göre) yukarıdaki listelerde yer alan kapılardan çıkış yapan ve ihraç malı taşıyan araçların yine yukarıda tanımı yapılan depoları kapsamında beraberinde götürdükleri mazot ÖTV’den istisnadır.

 

Bu defa, 25 Ocak 2019 tarihli ve 30666 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) ile 05/03/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “II- İstisnalar ve Vergi İndirimi” başlıklı bölümünün (C/5.2.) alt bölümündeki “Standart Yakıt Deposu” tanımında yer alan “490 litreyi” ibaresinden sonra gelmek üzere “(son varış yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan araçlar için araç türü ayrımı yapılmaksızın 300 litreyi)” ibaresi eklenmiştir.

 

Bu değişiklikten sonra (25 Ocak 2019 tarihinden itibaren), son varış yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan araçlar için araç türü ayrımı yapılmaksızın 300 litreyi aşan depolar istisna kapsamında depo olarak kabul edilmeyecektir. Diğer bir ifade ile son varış yeri bu ülkeler olan araçlara en fazla 300 litreye kadar ÖTV’siz yakıt verilebilecektir.

 

Daha önce de belirtildiği üzere, Tebliğ yayımı tarihinde (25 Ocak 2019 günü) yürürlüğe girmiş olup Tebliğin tam metni aşağıdadır.

 

 

25 Ocak 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30666
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 5)

MADDE 1 – 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı bölümünün (C/5.2.) alt bölümündeki “Standart Yakıt Deposu” tanımında yer alan “490 litreyi” ibaresinden sonra gelmek üzere “(son varış yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan araçlar için araç türü ayrımı yapılmaksızın 300 litreyi)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

Share: