Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan % 5 İndirimin Mahsubu İçin Son Tarih

Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121’inci maddesiyle, vergiye uyumlu mükelleflere 1 milyon TL’den fazla olmamak üzere, hesaplanan verginin % 5 vergi indirimi olarak indirilmektedir. Bununla ilgili şartlar özet olarak şu şekilde sıralanabilir.

  • Beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yıla ait vergi beyannamelerinin süresinde verilmiş ve ödenmiş olması, (250 TL’ye kadar eksik ödemeler dikkate alınmaz)
  • Bu üç yıla ait beyana tabi vergi türleri itibariyle ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması, (yargı kararıyla terkin edilenler dikkate alınmaz)
  • İndirimin yapılacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle 1.000 TL üzerinde vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması.

Ayrıca tecil terkin uygulamasından yararlanan mükelleflerin, şartların gerçekleşmemesi nedeniyle terkin edilemeyen vergilerini, tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde ödemeleri halinde, şartlar ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

Bu şartların sağlanıp sağlanmadığı, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda onaylanması sırasında Gelir İdaresi bilgi işlem sistemi tarafından mükelleflere bildirilmektedir.

Bu uygulamadan yararlanan mükellefler, beyannamenin “kalan vergi indirimi” satırındaki tutarı, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerden mahsup edilebilecektir.  Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarların daha sonra mahsuben iade edilmesi mümkün değildir. Örneğin, 2018 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinde kalan vergi indirimi satırındaki tutarın 30 Nisan 2020 tarihine kadar mahsup edilmemesi halinde bu tarihten sonra mahsup imkanı bulunmayacaktır.

 

Hüseyin DEMİR  
Yeminli Mali Müşavir  
Share: